Apple: Teclat alumini 221

 idVendor           0x05ac Apple, Inc.
 idProduct          0x0221 Aluminum Keyboard (ISO)

Per tenir configurat correctament el teclat d’alumini d’apple 221 farem el descrit a continuació.

Per saber quina lletra del teclat estem premen farem servir la comanda següent:

xev | sed -n 's/^.*keycode *\([0-9]\+\).*$/keycode \1 = /p' 

Per canviar el comportament del driver del kernel farem servir:

echo 'options hid_apple fnmode=2 iso_layout=0 swap_opt_cmd=0' | sudo tee /etc/modprobe.d/hid_apple.conf
sudo update-initramfs -u -k all

A la configuració del teclat dins les preferències de Linutx Mint s’ha de deixat sense marcar l’apartat Comportament per tal que empri els paràmetres per defecte del sistema

https://help.ubuntu.com/community/AppleKeyboard