CentOS 7 a AlmaLinux

Davant del final del suport per CentOS 7 podem migrar el sistema a un amb suport.

Per exemple Almalinux.

Procedirem primer a realitzar els updates que encara estiguin disponibles per CentOS 7.

yum update

Prepararem el sistema per tal que tinguem ple accés. Revisarem firewall, fail2ban si tenim, que poguem accedir directament com usuari root i altres coses que tinguem que ens inpedeixin en un moment donat deixar de tenir accés al servidor. Depèn de l’escenari caldrà fer unes coses o unes altres.

Cal tenir backups al dia i en cas d’una màquina virtual és interessant realitzar un snapshot.

Un cop actualitzat procedirem a migrar el sistema a Almalinux

Instal·lem el paquet per realizat la migració

yum install -y http://repo.almalinux.org/elevate/elevate-release-latest-el$(rpm --eval %rhel).noarch.rpm
Connectors carregats: fastestmirrorelevate-release-latest-el7.noarch.rpm                 | 6.6 kB 00:00:00   
S'està examinant /var/tmp/yum-root-c117ZE/elevate-release-latest-el7.noarch.rpm: elevate-release-1.0-2.el7.noarch
S'està marcant /var/tmp/yum-root-c117ZE/elevate-release-latest-el7.noarch.rpm per a ser instal·lat
S'estan resolent dependències
--> S'està executant la transacció de prova
---> Package elevate-release.noarch 0:1.0-2.el7 will be instal·lat
--> Ha finalitzat la resolució de dependències

Dependències resoltes

==============================================================================================
 Package       Arq    Versió      Repositori               Mida
==============================================================================================
Instal·lant:
 elevate-release   noarch   1.0-2.el7    /elevate-release-latest-el7.noarch   3.4 k

Resum de la transacció
==============================================================================================
Install 1 Package

Mida total: 3.4 k
Installed size: 3.4 k
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Instal·lant : elevate-release-1.0-2.el7.noarch                     1/1 
 Verifying  : elevate-release-1.0-2.el7.noarch                     1/1 

Instal·lat:
 elevate-release.noarch 0:1.0-2.el7                             

Un cop instal·lat. Farem la instal·lació dels paquets necessaris.

yum install -y leapp-upgrade leapp-data-almalinux
Connectors carregats: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: ftp.csuc.cat
 * epel: it2.mirror.vhosting-it.com
 * extras: ftp.csuc.cat
 * updates: ftp.csuc.cat
elevate                                | 3.0 kB 00:00:00   
elevate/x86_64/primary_db                       | 33 kB 00:00:00   
S'estan resolent dependències
--> S'està executant la transacció de prova
---> Package leapp-data-almalinux.noarch 0:0.2-5.el7 will be instal·lat
---> Package leapp-upgrade-el7toel8.noarch 1:0.16.0-6.el7.elevate.20 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència leapp-repository-dependencies = 6 per al paquet: 1:leapp-upgrade-el7toel8-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch
--> S'està processant la dependència leapp-framework >= 2.2 per al paquet: 1:leapp-upgrade-el7toel8-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch
--> S'està processant la dependència leapp per al paquet: 1:leapp-upgrade-el7toel8-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch
--> S'està processant la dependència python2-leapp per al paquet: 1:leapp-upgrade-el7toel8-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch
--> S'està executant la transacció de prova
---> Package leapp.noarch 0:0.14.0-1.el7 will be instal·lat
---> Package leapp-upgrade-el7toel8-deps.noarch 1:0.16.0-6.el7.elevate.20 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència dnf >= 4 per al paquet: 1:leapp-upgrade-el7toel8-deps-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch
--> S'està processant la dependència pciutils per al paquet: 1:leapp-upgrade-el7toel8-deps-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch
--> S'està processant la dependència python-requests per al paquet: 1:leapp-upgrade-el7toel8-deps-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch
---> Package python2-leapp.noarch 0:0.14.0-1.el7 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència leapp-framework-dependencies = 5 per al paquet: python2-leapp-0.14.0-1.el7.noarch
--> S'està executant la transacció de prova
---> Package dnf.noarch 0:4.0.9.2-2.el7_9 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència python2-dnf = 4.0.9.2-2.el7_9 per al paquet: dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch
---> Package leapp-deps.noarch 0:0.14.0-1.el7 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència python-six per al paquet: leapp-deps-0.14.0-1.el7.noarch
---> Package pciutils.x86_64 0:3.5.1-3.el7 will be instal·lat
---> Package python-requests.noarch 0:2.6.0-10.el7 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència python-urllib3 >= 1.10.2-1 per al paquet: python-requests-2.6.0-10.el7.noarch
--> S'està processant la dependència python-chardet >= 2.2.1-1 per al paquet: python-requests-2.6.0-10.el7.noarch
--> S'està executant la transacció de prova
---> Package python-chardet.noarch 0:2.2.1-3.el7 will be instal·lat
---> Package python-six.noarch 0:1.9.0-2.el7 will be instal·lat
---> Package python-urllib3.noarch 0:1.10.2-7.el7 will be instal·lat
---> Package python2-dnf.noarch 0:4.0.9.2-2.el7_9 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència dnf-data = 4.0.9.2-2.el7_9 per al paquet: python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch
--> S'està processant la dependència python2-libdnf >= 0.22.5 per al paquet: python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch
--> S'està processant la dependència python2-libcomps >= 0.1.8 per al paquet: python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch
--> S'està processant la dependència python2-hawkey >= 0.22.5 per al paquet: python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch
--> S'està processant la dependència libmodulemd >= 1.4.0 per al paquet: python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch
--> S'està processant la dependència python2-libdnf per al paquet: python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch
--> S'està processant la dependència python-enum34 per al paquet: python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch
--> S'està executant la transacció de prova
---> Package dnf-data.noarch 0:4.0.9.2-2.el7_9 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència libreport-filesystem per al paquet: dnf-data-4.0.9.2-2.el7_9.noarch
---> Package libmodulemd.x86_64 0:1.6.3-1.el7 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència libyaml-0.so.2()(64bit) per al paquet: libmodulemd-1.6.3-1.el7.x86_64
---> Package python-enum34.noarch 0:1.0.4-1.el7 will be instal·lat
---> Package python2-hawkey.x86_64 0:0.22.5-2.el7_9 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència libdnf(x86-64) = 0.22.5-2.el7_9 per al paquet: python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64
--> S'està processant la dependència libsolvext.so.0(SOLV_1.0)(64bit) per al paquet: python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64
--> S'està processant la dependència libsolv.so.0(SOLV_1.0)(64bit) per al paquet: python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64
--> S'està processant la dependència libsolvext.so.0()(64bit) per al paquet: python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64
--> S'està processant la dependència libsolv.so.0()(64bit) per al paquet: python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64
--> S'està processant la dependència librepo.so.0()(64bit) per al paquet: python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64
--> S'està processant la dependència libdnf.so.2()(64bit) per al paquet: python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64
---> Package python2-libcomps.x86_64 0:0.1.8-14.el7 will be instal·lat
--> S'està processant la dependència libcomps(x86-64) = 0.1.8-14.el7 per al paquet: python2-libcomps-0.1.8-14.el7.x86_64
--> S'està processant la dependència libcomps.so.0.1.6()(64bit) per al paquet: python2-libcomps-0.1.8-14.el7.x86_64
---> Package python2-libdnf.x86_64 0:0.22.5-2.el7_9 will be instal·lat
--> S'està executant la transacció de prova
---> Package libcomps.x86_64 0:0.1.8-14.el7 will be instal·lat
---> Package libdnf.x86_64 0:0.22.5-2.el7_9 will be instal·lat
---> Package librepo.x86_64 0:1.8.1-8.el7_9 will be instal·lat
---> Package libreport-filesystem.x86_64 0:2.1.11-53.el7.centos will be instal·lat
---> Package libsolv.x86_64 0:0.6.34-4.el7 will be instal·lat
---> Package libyaml.x86_64 0:0.1.4-11.el7_0 will be instal·lat
--> Ha finalitzat la resolució de dependències

Dependències resoltes

==============================================================================================
 Package             Arq    Versió             Repositori  Mida
==============================================================================================
Instal·lant:
 leapp-data-almalinux      noarch   0.2-5.el7            elevate   161 k
 leapp-upgrade-el7toel8     noarch   1:0.16.0-6.el7.elevate.20    elevate   873 k
S'està instal·lant per dependències:
 dnf               noarch   4.0.9.2-2.el7_9         extras   357 k
 dnf-data            noarch   4.0.9.2-2.el7_9         extras    51 k
 leapp              noarch   0.14.0-1.el7          elevate   27 k
 leapp-deps           noarch   0.14.0-1.el7          elevate   10 k
 leapp-upgrade-el7toel8-deps   noarch   1:0.16.0-6.el7.elevate.20    elevate   25 k
 libcomps            x86_64   0.1.8-14.el7          extras    75 k
 libdnf             x86_64   0.22.5-2.el7_9         extras   535 k
 libmodulemd           x86_64   1.6.3-1.el7           extras   141 k
 librepo             x86_64   1.8.1-8.el7_9          updates   82 k
 libreport-filesystem      x86_64   2.1.11-53.el7.centos      base     41 k
 libsolv             x86_64   0.6.34-4.el7          base    329 k
 libyaml             x86_64   0.1.4-11.el7_0         base     55 k
 pciutils            x86_64   3.5.1-3.el7           base     93 k
 python-chardet         noarch   2.2.1-3.el7           base    227 k
 python-enum34          noarch   1.0.4-1.el7           base     52 k
 python-requests         noarch   2.6.0-10.el7          base     95 k
 python-six           noarch   1.9.0-2.el7           base     29 k
 python-urllib3         noarch   1.10.2-7.el7          base    103 k
 python2-dnf           noarch   4.0.9.2-2.el7_9         extras   414 k
 python2-hawkey         x86_64   0.22.5-2.el7_9         extras    71 k
 python2-leapp          noarch   0.14.0-1.el7          elevate   168 k
 python2-libcomps        x86_64   0.1.8-14.el7          extras    47 k
 python2-libdnf         x86_64   0.22.5-2.el7_9         extras   611 k

Resum de la transacció
==============================================================================================
Install 2 Packages (+23 Dependent packages)

Mida total de la descàrrega: 4.6 M
Installed size: 25 M
Downloading packages:
(1/25): dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch.rpm                 | 357 kB 00:00:00   
(2/25): dnf-data-4.0.9.2-2.el7_9.noarch.rpm              | 51 kB 00:00:00   
warning: /var/cache/yum/x86_64/7/elevate/packages/leapp-0.14.0-1.el7.noarch.rpm: Header V4 RSA/SHA256 Signature, key ID 81b961a5: NOKEY
La clau pública per a leapp-0.14.0-1.el7.noarch.rpm no està instal·lada
(3/25): leapp-0.14.0-1.el7.noarch.rpm                 | 27 kB 00:00:00   
(4/25): leapp-deps-0.14.0-1.el7.noarch.rpm               | 10 kB 00:00:00   
(5/25): leapp-data-almalinux-0.2-5.el7.noarch.rpm           | 161 kB 00:00:00   
(6/25): libcomps-0.1.8-14.el7.x86_64.rpm                | 75 kB 00:00:00   
(7/25): leapp-upgrade-el7toel8-deps-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch.rpm | 25 kB 00:00:00   
(8/25): leapp-upgrade-el7toel8-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch.rpm   | 873 kB 00:00:00   
(9/25): librepo-1.8.1-8.el7_9.x86_64.rpm                | 82 kB 00:00:00   
(10/25): libdnf-0.22.5-2.el7_9.x86_64.rpm               | 535 kB 00:00:00   
(11/25): libreport-filesystem-2.1.11-53.el7.centos.x86_64.rpm     | 41 kB 00:00:00   
(12/25): python-chardet-2.2.1-3.el7.noarch.rpm             | 227 kB 00:00:00   
(13/25): python-enum34-1.0.4-1.el7.noarch.rpm             | 52 kB 00:00:00   
(14/25): pciutils-3.5.1-3.el7.x86_64.rpm                | 93 kB 00:00:00   
(15/25): python-requests-2.6.0-10.el7.noarch.rpm            | 95 kB 00:00:00   
(16/25): python-six-1.9.0-2.el7.noarch.rpm               | 29 kB 00:00:00   
(17/25): libsolv-0.6.34-4.el7.x86_64.rpm                | 329 kB 00:00:00   
(18/25): python-urllib3-1.10.2-7.el7.noarch.rpm            | 103 kB 00:00:00   
(19/25): python2-leapp-0.14.0-1.el7.noarch.rpm             | 168 kB 00:00:00   
(20/25): python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64.rpm           | 71 kB 00:00:00   
(21/25): python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch.rpm            | 414 kB 00:00:00   
(22/25): python2-libcomps-0.1.8-14.el7.x86_64.rpm           | 47 kB 00:00:00   
(23/25): python2-libdnf-0.22.5-2.el7_9.x86_64.rpm           | 611 kB 00:00:00   
libmodulemd-1.6.3-1.el7.x86_64 FAILED                     
http://mirror.librelabucm.org/CentOS/7.9.2009/extras/x86_64/Packages/libmodulemd-1.6.3-1.el7.x86_64.rpm: [Errno 12] Timeout on http://mirror.librelabucm.org/CentOS/7.9.2009/extras/x86_64/Packages/libmodulemd-1.6.3-1.el7.x86_64.rpm: (28, 'Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds')
S'està intentant un altre servidor rèplica.
(24/25): libmodulemd-1.6.3-1.el7.x86_64.rpm              | 141 kB 00:00:00   
libyaml-0.1.4-11.el7_0.x86_64. FAILED                     
http://mirror.librelabucm.org/CentOS/7.9.2009/os/x86_64/Packages/libyaml-0.1.4-11.el7_0.x86_64.rpm: [Errno 12] Timeout on http://mirror.librelabucm.org/CentOS/7.9.2009/os/x86_64/Packages/libyaml-0.1.4-11.el7_0.x86_64.rpm: (28, 'Operation too slow. Less than 1000 bytes/sec transferred the last 30 seconds')
S'està intentant un altre servidor rèplica.
(25/25): libyaml-0.1.4-11.el7_0.x86_64.rpm               | 55 kB 00:00:00   
----------------------------------------------------------------------------------------------
Total                             150 kB/s | 4.6 MB 00:00:31   
Retrieving key from file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ELevate
Importing GPG key 0x81B961A5:
 Userid   : "ELevate <packager@almalinux.org>"
 Fingerprint: 74e7 f249 ee69 8a4d acfb 48c8 4297 85e1 81b9 61a5
 Package  : elevate-release-1.0-2.el7.noarch (@/elevate-release-latest-el7.noarch)
 From    : /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-ELevate
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
 Instal·lant : libsolv-0.6.34-4.el7.x86_64                       1/25 
 Instal·lant : librepo-1.8.1-8.el7_9.x86_64                      2/25 
 Instal·lant : python-six-1.9.0-2.el7.noarch                      3/25 
 Instal·lant : python-urllib3-1.10.2-7.el7.noarch                   4/25 
 Instal·lant : pciutils-3.5.1-3.el7.x86_64                       5/25 
 Instal·lant : python-chardet-2.2.1-3.el7.noarch                    6/25 
 Instal·lant : python-requests-2.6.0-10.el7.noarch                   7/25 
 Instal·lant : leapp-deps-0.14.0-1.el7.noarch                     8/25 
 Instal·lant : python2-leapp-0.14.0-1.el7.noarch                    9/25 
 Instal·lant : libyaml-0.1.4-11.el7_0.x86_64                     10/25 
 Instal·lant : libmodulemd-1.6.3-1.el7.x86_64                     11/25 
 Instal·lant : libdnf-0.22.5-2.el7_9.x86_64                      12/25 
 Instal·lant : python2-libdnf-0.22.5-2.el7_9.x86_64                  13/25 
 Instal·lant : python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64                  14/25 
 Instal·lant : libreport-filesystem-2.1.11-53.el7.centos.x86_64            15/25 
 Instal·lant : dnf-data-4.0.9.2-2.el7_9.noarch                    16/25 
 Instal·lant : libcomps-0.1.8-14.el7.x86_64                      17/25 
 Instal·lant : python2-libcomps-0.1.8-14.el7.x86_64                  18/25 
 Instal·lant : python-enum34-1.0.4-1.el7.noarch                    19/25 
 Instal·lant : python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch                   20/25 
 Instal·lant : dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch                       21/25 
 Instal·lant : 1:leapp-upgrade-el7toel8-deps-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch      22/25 
 Instal·lant : leapp-0.14.0-1.el7.noarch                       23/25 
 Instal·lant : 1:leapp-upgrade-el7toel8-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch        24/25 
 Instal·lant : leapp-data-almalinux-0.2-5.el7.noarch                 25/25 
 Verifying  : dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch                       1/25 
 Verifying  : 1:leapp-upgrade-el7toel8-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch         2/25 
 Verifying  : 1:leapp-upgrade-el7toel8-deps-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch      3/25 
 Verifying  : libdnf-0.22.5-2.el7_9.x86_64                      4/25 
 Verifying  : python-enum34-1.0.4-1.el7.noarch                    5/25 
 Verifying  : python-urllib3-1.10.2-7.el7.noarch                   6/25 
 Verifying  : librepo-1.8.1-8.el7_9.x86_64                      7/25 
 Verifying  : libmodulemd-1.6.3-1.el7.x86_64                     8/25 
 Verifying  : dnf-data-4.0.9.2-2.el7_9.noarch                     9/25 
 Verifying  : python2-leapp-0.14.0-1.el7.noarch                   10/25 
 Verifying  : python-six-1.9.0-2.el7.noarch                     11/25 
 Verifying  : libcomps-0.1.8-14.el7.x86_64                      12/25 
 Verifying  : libreport-filesystem-2.1.11-53.el7.centos.x86_64            13/25 
 Verifying  : python-requests-2.6.0-10.el7.noarch                  14/25 
 Verifying  : leapp-deps-0.14.0-1.el7.noarch                     15/25 
 Verifying  : python2-hawkey-0.22.5-2.el7_9.x86_64                  16/25 
 Verifying  : leapp-0.14.0-1.el7.noarch                       17/25 
 Verifying  : python2-dnf-4.0.9.2-2.el7_9.noarch                   18/25 
 Verifying  : python2-libdnf-0.22.5-2.el7_9.x86_64                  19/25 
 Verifying  : libyaml-0.1.4-11.el7_0.x86_64                     20/25 
 Verifying  : python2-libcomps-0.1.8-14.el7.x86_64                  21/25 
 Verifying  : python-chardet-2.2.1-3.el7.noarch                   22/25 
 Verifying  : libsolv-0.6.34-4.el7.x86_64                      23/25 
 Verifying  : pciutils-3.5.1-3.el7.x86_64                      24/25 
 Verifying  : leapp-data-almalinux-0.2-5.el7.noarch                 25/25 

Instal·lat:
 leapp-data-almalinux.noarch 0:0.2-5.el7                           
 leapp-upgrade-el7toel8.noarch 1:0.16.0-6.el7.elevate.20                   

Dependència instal·lada:
 dnf.noarch 0:4.0.9.2-2.el7_9                                
 dnf-data.noarch 0:4.0.9.2-2.el7_9                              
 leapp.noarch 0:0.14.0-1.el7                                 
 leapp-deps.noarch 0:0.14.0-1.el7                              
 leapp-upgrade-el7toel8-deps.noarch 1:0.16.0-6.el7.elevate.20                
 libcomps.x86_64 0:0.1.8-14.el7                               
 libdnf.x86_64 0:0.22.5-2.el7_9                               
 libmodulemd.x86_64 0:1.6.3-1.el7                              
 librepo.x86_64 0:1.8.1-8.el7_9                               
 libreport-filesystem.x86_64 0:2.1.11-53.el7.centos                     
 libsolv.x86_64 0:0.6.34-4.el7                                
 libyaml.x86_64 0:0.1.4-11.el7_0                               
 pciutils.x86_64 0:3.5.1-3.el7                                
 python-chardet.noarch 0:2.2.1-3.el7                             
 python-enum34.noarch 0:1.0.4-1.el7                             
 python-requests.noarch 0:2.6.0-10.el7                            
 python-six.noarch 0:1.9.0-2.el7                               
 python-urllib3.noarch 0:1.10.2-7.el7                            
 python2-dnf.noarch 0:4.0.9.2-2.el7_9                            
 python2-hawkey.x86_64 0:0.22.5-2.el7_9                           
 python2-leapp.noarch 0:0.14.0-1.el7                             
 python2-libcomps.x86_64 0:0.1.8-14.el7                           
 python2-libdnf.x86_64 0:0.22.5-2.el7_9                           

Completat!

Fins aquí tot correcte. Ara iniciarem una comprovació abans de fer el canvi.

leapp preupgrade
[root@it ~]# leapp preupgrade
==> Processing phase `configuration_phase`
====> * ipu_workflow_config
    IPU workflow config actor
==> Processing phase `FactsCollection`
====> * vendor_repositories_mapping
    Scan the vendor repository mapping files and provide the data to other actors.
====> * system_facts
    Provides data about many facts from system.
====> * check_enabled_vendor_repos
    Create a list of vendors whose repositories are present on the system and enabled.
====> * vendor_repo_signature_scanner
    Produce VendorSignatures messages for the vendor signature files inside the
====> * sctp_read_status
    Determines whether or not the SCTP kernel module might be wanted.
====> * sssd_facts
    Check SSSD configuration for changes in RHEL8 and report them in model.
====> * load_device_driver_deprecation_data
    Loads deprecation data for drivers and devices (PCI & CPU)
====> * scan_kernel_cmdline
    No documentation has been provided for the scan_kernel_cmdline actor.
====> * scanclienablerepo
    Produce CustomTargetRepository based on the LEAPP_ENABLE_REPOS in config.
====> * selinuxcontentscanner
    Scan the system for any SELinux customizations
====> * authselect_scanner
    Detect what authselect configuration should be suggested to administrator.
====> * scanmemory
    Scan Memory of the machine.
====> * storage_scanner
    Provides data about storage settings.
====> * udevadm_info
    Produces data exported by the "udevadm info" command.
====> * rpm_scanner
    Provides data about installed RPM Packages.
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: ftp.csuc.cat
 * epel: it2.mirror.vhosting-it.com
 * extras: ftp.csuc.cat
 * updates: ftp.csuc.cat
.
.
.
Transaction Summary
=========================================================================================================================
Install  269 Packages
Upgrade  466 Packages
Remove   73 Packages
Downgrade  6 Packages

Total size: 1.1 G
Total download size: 1.0 G
Downloading Packages:
Check completed.
==> Processing phase `Reports`
====> * verify_check_results
    Check all dialogs and notify that user needs to make some choices.
====> * verify_check_results
    Check all generated results messages and notify user about them.

============================================================
           UPGRADE INHIBITED           
============================================================

Upgrade has been inhibited due to the following problems:
  1. Inhibitor: Missing required answers in the answer file
Consult the pre-upgrade report for details and possible remediation.

============================================================
           UPGRADE INHIBITED           
============================================================


Debug output written to /var/log/leapp/leapp-preupgrade.log

============================================================
              REPORT              
============================================================

A report has been generated at /var/log/leapp/leapp-report.json
A report has been generated at /var/log/leapp/leapp-report.txt

============================================================
            END OF REPORT            
============================================================

Answerfile has been generated at /var/log/leapp/answerfile

Cal que llegim el document generat per l’upgrade check

/var/log/leapp/leapp-report.txt

Risk Factor: high (inhibitor)
Title: Missing required answers in the answer file
Summary: One or more sections in answerfile are missing user choices: remove_pam_pkcs11_module_check.confirm
For more information consult https://leapp.readthedocs.io/en/latest/dialogs.html
Remediation: [hint] Please register user choices with leapp answer cli command or by manually editing the answerfile.
[command] leapp answer --section remove_pam_pkcs11_module_check.confirm=True
Key: d35f6c6b1b1fa6924ef442e3670d90fa92f0d54b
----------------------------------------
.
.
.

Un cop revisat caldrà realizar les accions recomenades.

leapp answer --section remove_pam_pkcs11_module_check.confirm=True

Comencem la migració de veritat

leapp upgrade
.
.
Complete!
==> Processing phase `TargetTransactionCheck`
====> * tmp_actor_to_satisfy_sanity_checks
    The actor does NOTHING but satisfy static sanity checks
====> * report_set_target_release
    Reports information related to the release set in the subscription-manager after the upgrade.
====> * check_initramfs_tasks
    Inhibit the upgrade if conflicting "initramfs" tasks are detected
====> * local_repos_inhibit
    Inhibits the upgrade if local repositories were found.
====> * dnf_transaction_check
    This actor tries to solve the RPM transaction to verify the all package dependencies can be successfully resolved.
Applying transaction workaround - yum config fix

Extra Packages for Enterprise Linux 8 - x86_64 3.0 MB/s | 14 MB   00:04  

.
.
Transaction Summary
=========================================================================================================================
Install  269 Packages
Upgrade  466 Packages
Remove   73 Packages
Downgrade  6 Packages

Total size: 1.1 G
Total download size: 1.0 G
Downloading Packages:
Check completed.
==> Processing phase `Reports`
====> * verify_check_results
    Check all dialogs and notify that user needs to make some choices.
====> * verify_check_results
    Check all generated results messages and notify user about them.
==> Processing phase `Download`
====> * clear_package_conflicts
    Remove several python package files manually to resolve conflicts between versions of packages to be upgraded.
====> * switch_cln_channel
    Switch CLN channel from 7 to 8 to be able to download upgrade packages
====> * dnf_package_download
    Actor that invokes DNF to download the RPMs required for the upgrade transaction.
Applying transaction workaround - yum config fix

Last metadata expiration check: 0:00:28 ago on Sun Jun 30 18:38:08 2024.
.
.
(738/738): linux-firmware-20240111-121.gitb3132 8.7 MB/s | 354 MB   00:40  
--------------------------------------------------------------------------------
Total                      14 MB/s | 1.0 GB   01:10   
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
.
.

unning transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Complete!
The downloaded packages were saved in cache until the next successful transaction.
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
==> Processing phase `InterimPreparation`
====> * backup_my_sql_data
    Backup cl-mysql configuration data to an external folder.
====> * upgrade_initramfs_generator
    Creates the upgrade initramfs
====> * dnf_dry_run
    Actor that invokes DNF to download the RPMs required for the upgrade transaction.
Applying transaction workaround - yum config fix
.
.
Transaction Summary
=========================================================================================================================
Install  269 Packages
Upgrade  466 Packages
Remove   73 Packages
Downgrade  6 Packages

Total size: 1.1 G
DNF will only download packages, install gpg keys, and check the transaction.
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Complete!
====> * efi_interim_fix
    Adjust EFI boot entry for first reboot
====> * add_upgrade_boot_entry
    Add new boot entry for Leapp provided initramfs.
A reboot is required to continue. Please reboot your system.


Debug output written to /var/log/leapp/leapp-upgrade.log

============================================================
              REPORT              
============================================================

A report has been generated at /var/log/leapp/leapp-report.json
A report has been generated at /var/log/leapp/leapp-report.txt

============================================================
            END OF REPORT            
============================================================

Answerfile has been generated at /var/log/leapp/answerfile

Aquí ja s’hauria acabat el procés. Ara caldria reiniciar el sistema perquè continui actualitzant.

sync; reboot

Quan inici ens assegurarem que l’elecció del kernel en el Grub és:

Al iniciar el sistema continuarà realizant l’upgrade

Aquests processos requeixen temps

A la consola s’hauria de veure alguna cosa semblant a:

El sistema es reiniciarà sol

En aquest punt encara continuarà fent tasques del primer inici.

Verifiquem que tenim la versió nova

cat /etc/os-release 
NAME="AlmaLinux"
VERSION="8.10 (Cerulean Leopard)"
ID="almalinux"
ID_LIKE="rhel centos fedora"
VERSION_ID="8.10"
PLATFORM_ID="platform:el8"
PRETTY_NAME="AlmaLinux 8.10 (Cerulean Leopard)"
ANSI_COLOR="0;34"
LOGO="fedora-logo-icon"
CPE_NAME="cpe:/o:almalinux:almalinux:8::baseos"
HOME_URL="https://almalinux.org/"
DOCUMENTATION_URL="https://wiki.almalinux.org/"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.almalinux.org/"

ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT="AlmaLinux-8"
ALMALINUX_MANTISBT_PROJECT_VERSION="8.10"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT="AlmaLinux"
REDHAT_SUPPORT_PRODUCT_VERSION="8.10"
SUPPORT_END=2029-06-01

Ara pertoca revisar tots els serveis que teniem per veure que tot estigui correcte i funcioni com s’espera.

Actualització de Almalinux 8 a Almalinux 9

Comencem:

Editem el fitxer

/etc/yum.conf i /etc/dnf/dnf.conf procedim a eliminar la línia, dels dos fitxers, exclude=

Exemple: exclude=python2-leapp,snactor,leapp-upgrade-el7toel8,leapp

Revisem els paquets que quedin de la Centos 7

rpm -qa | grep el7
#rpm -qa | grep -E 'el7[.-]' | xargs rpm -e

I procedim a eliminar-los

pm -qa | grep el7
lrzip-0.616-5.el7.x86_64
python2-leapp-0.14.0-1.el7.noarch
leapp-data-almalinux-0.2-5.el7.noarch
elevate-release-1.0-2.el7.noarch
rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64
leapp-0.14.0-1.el7.noarch
kernel-3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64
kernel-3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64
leapp-upgrade-el7toel8-0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch


[root@ ~]# yum remove lrzip-0.616-5.el7.x86_64 python2-leapp-0.14.0-1.el7.noarch leapp-data-almalinux-0.2-5.el7.noarch elevate-release-1.0-2.el7.noarch rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64 leapp-0.14.0-1.el7.noarch kernel-3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 kernel-3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64
S'han resolt les dependències.
==================================================================================================
 Package           Architecture Version              Repository   Size
==================================================================================================
Treure:
 elevate-release       noarch    1.0-2.el7             @System    3.4 k
 kernel            x86_64    3.10.0-1160.118.1.el7       @System    66 M
 kernel            x86_64    3.10.0-1160.119.1.el7       @System    66 M
 leapp            noarch    0.14.0-1.el7            @System    60 k
 leapp-data-almalinux     noarch    0.2-5.el7             @System    9.0 M
 lrzip            x86_64    0.616-5.el7            @System    444 k
 python2-leapp        noarch    0.14.0-1.el7            @System    628 k
 rpmforge-release       x86_64    0.5.3-1.el7.rf           @System    13 k
Treure paquets dependents:
 leapp-upgrade-el7toel8    noarch    1:0.16.0-6.el7.elevate.20     @System    2.6 M

Resum de la transacció
==================================================================================================
Treu 9 Paquets

Espai alliberat: 144 M
És correcte? [s/N]: 
s
S'executa la comprovació de la transacció
La comprovació de la transacció ha tingut èxit.
S'executa la prova de la transacció
La prova de la transacció ha tingut èxit.
S'executa la transacció
 Preparar      :                                    1/1 
 Eliminar      : leapp-0.14.0-1.el7.noarch                       1/9 
 Eliminar      : leapp-upgrade-el7toel8-1:0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch        2/9 
 Eliminar      : python2-leapp-0.14.0-1.el7.noarch                   3/9 
 Eliminar      : rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64                4/9 
advertència: /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo saved as /etc/yum.repos.d/rpmforge.repo.rpmsave

 Eliminar      : leapp-data-almalinux-0.2-5.el7.noarch                 5/9 
 Executar l'scriptlet: kernel-3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64                  6/9 
 Eliminar      : kernel-3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64                  6/9 
 Executar l'scriptlet: kernel-3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64                  6/9 
 Executar l'scriptlet: kernel-3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64                  7/9 
 Eliminar      : kernel-3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64                  7/9 
 Executar l'scriptlet: kernel-3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64                  7/9 
 Eliminar      : elevate-release-1.0-2.el7.noarch                   8/9 
 Eliminar      : lrzip-0.616-5.el7.x86_64                       9/9 
 Executar l'scriptlet: lrzip-0.616-5.el7.x86_64                       9/9 
 Verificar      : elevate-release-1.0-2.el7.noarch                   1/9 
 Verificar      : kernel-3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64                  2/9 
 Verificar      : kernel-3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64                  3/9 
 Verificar      : leapp-0.14.0-1.el7.noarch                       4/9 
 Verificar      : leapp-data-almalinux-0.2-5.el7.noarch                 5/9 
 Verificar      : leapp-upgrade-el7toel8-1:0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch        6/9 
 Verificar      : lrzip-0.616-5.el7.x86_64                       7/9 
 Verificar      : python2-leapp-0.14.0-1.el7.noarch                   8/9 
 Verificar      : rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64                9/9 

Tret:
 elevate-release-1.0-2.el7.noarch    kernel-3.10.0-1160.118.1.el7.x86_64           
 kernel-3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64   leapp-0.14.0-1.el7.noarch                
 leapp-data-almalinux-0.2-5.el7.noarch  leapp-upgrade-el7toel8-1:0.16.0-6.el7.elevate.20.noarch 
 lrzip-0.616-5.el7.x86_64        python2-leapp-0.14.0-1.el7.noarch            
 rpmforge-release-0.5.3-1.el7.rf.x86_64 

S'ha completat!

Eliminarem també el fitxer:

rm -fr /root/tmp_leapp_py3

Farem una neteja de paquets

rm -fr /root/tmp_leapp_py3

Tornem a començar el procés d’actualització

Instal·lem el paquets Elevate

yum install -y http://repo.almalinux.org/elevate/elevate-release-latest-el$(rpm --eval %rhel).noarch.rpm

AlmaLinux 8 - BaseOS                       4.9 MB/s | 4.0 MB   00:00  
AlmaLinux 8 - AppStream                      10 MB/s | 11 MB   00:01  
AlmaLinux 8 - Extras                        46 kB/s | 21 kB   00:00  
Extra Packages for Enterprise Linux 8 - x86_64          3.0 MB/s | 14 MB   00:04  
Última comprovació del venciment de les metadades: fa 0:00:01 el diumenge, 30 de juny de 2024, 19:12:09 CEST.
elevate-release-latest-el8.noarch.rpm               46 kB/s | 9.8 kB   00:00  
S'han resolt les dependències.
==================================================================================================
 Package          Architecture   Version        Repository        Size
==================================================================================================
Instal·lar:
 elevate-release      noarch      1.0-2.el8       @commandline      9.8 k

Resum de la transacció
==================================================================================================
Instal·la 1 Paquet

Mida total: 9.8 k
Mida un cop instal·lat: 3.4 k
Es baixen els paquets:
S'executa la comprovació de la transacció
La comprovació de la transacció ha tingut èxit.
S'executa la prova de la transacció
La prova de la transacció ha tingut èxit.
S'executa la transacció
 Preparar      :                                    1/1 
 Instal·lar     : elevate-release-1.0-2.el8.noarch                   1/1 
 Verificar      : elevate-release-1.0-2.el8.noarch                   1/1 

Instal·lat:
 elevate-release-1.0-2.el8.noarch                                

S'ha completat!

Instal·larem Leapp

yum install -y leapp-upgrade leapp-data-almalinux
ELevate                              226 kB/s | 83 kB   00:00  
S'han resolt les dependències.
==================================================================================================
 Package           Architecture Version              Repository   Size
==================================================================================================
Instal·lar:
 leapp-data-almalinux     noarch    0.2-7.el8             elevate    60 k
 leapp-upgrade-el8toel9    noarch    1:0.16.0-6.el8_6.elevate.20    elevate    649 k
Instal·lar les dependències:
 leapp            noarch    0.14.0-1.el8_6           elevate    31 k
 python3-leapp        noarch    0.14.0-1.el8_6           elevate    174 k

Resum de la transacció
==================================================================================================
Instal·la 4 Paquets

Mida total de la baixada: 913 k
Mida un cop instal·lat: 4.1 M
Es baixen els paquets:
(1/4): leapp-0.14.0-1.el8_6.noarch.rpm              229 kB/s | 31 kB   00:00  
(2/4): leapp-data-almalinux-0.2-7.el8.noarch.rpm         397 kB/s | 60 kB   00:00  
(3/4): python3-leapp-0.14.0-1.el8_6.noarch.rpm          2.1 MB/s | 174 kB   00:00  
(4/4): leapp-upgrade-el8toel9-0.16.0-6.el8_6.elevate.20.noarch.rp 625 kB/s | 649 kB   00:01  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Total                               876 kB/s | 913 kB   00:01   
S'executa la comprovació de la transacció
La comprovació de la transacció ha tingut èxit.
S'executa la prova de la transacció
La prova de la transacció ha tingut èxit.
S'executa la transacció
 Preparar      :                                    1/1 
 Instal·lar     : python3-leapp-0.14.0-1.el8_6.noarch                  1/4 
 Instal·lar     : leapp-0.14.0-1.el8_6.noarch                      2/4 
 Instal·lar     : leapp-upgrade-el8toel9-1:0.16.0-6.el8_6.elevate.20.noarch       3/4 
 Instal·lar     : leapp-data-almalinux-0.2-7.el8.noarch                 4/4 
 Executar l'scriptlet: leapp-data-almalinux-0.2-7.el8.noarch                 4/4 
 Verificar      : leapp-0.14.0-1.el8_6.noarch                      1/4 
 Verificar      : leapp-data-almalinux-0.2-7.el8.noarch                 2/4 
 Verificar      : leapp-upgrade-el8toel9-1:0.16.0-6.el8_6.elevate.20.noarch       3/4 
 Verificar      : python3-leapp-0.14.0-1.el8_6.noarch                  4/4 

Instal·lat:
 leapp-0.14.0-1.el8_6.noarch                leapp-data-almalinux-0.2-7.el8.noarch
 leapp-upgrade-el8toel9-1:0.16.0-6.el8_6.elevate.20.noarch python3-leapp-0.14.0-1.el8_6.noarch 

S'ha completat!

Farem el pre-upgrade

leapp preupgrade

Repassarem l’informe del upgrade

============================================================
           UPGRADE INHIBITED           
============================================================

Upgrade has been inhibited due to the following problems:
  1. Inhibitor: Network configuration with disabled NetworkManager support detected
  2. Inhibitor: Missing required answers in the answer file
Consult the pre-upgrade report for details and possible remediation.

============================================================
           UPGRADE INHIBITED           
============================================================


Debug output written to /var/log/leapp/leapp-preupgrade.log

============================================================
              REPORT              
============================================================

A report has been generated at /var/log/leapp/leapp-report.json
A report has been generated at /var/log/leapp/leapp-report.txt

============================================================
            END OF REPORT            
============================================================

Revisarem el report per veure els canvis que hem de fer

sed -i "s/^AllowZoneDrifting=.*/AllowZoneDrifting=no/" /etc/firewalld/firewalld.conf
leapp answer --section check_vdo.no_vdo_devices=True

Un cop tot revisat procedirem a fer l’upgrade

Un cop acabat i reiniciat procedirem a eliminar paquets antics del EL8 i el paquet Elevate

rpm -qa | grep el8
rpm -qa | grep elevate

Per netejar el sistema

IMPORTANT: Cada sistema té les seves particularitats i cal llegir bé els informes de upgrade. Tenir còpies de seguretat i snapshots, si procedeix, és obligatori per evitar pèrdua de dades.