Chromium Incognito – OSX

Per utilitzar tant Chrome com Chromium de forma que no guardi l’hisorial de navegació cal fer un petit script amb l’editor
del OSX:

do shell script "open -a Chromium --new --args -incognito"