Com saber el Fingerprint d’una clau SSH

Necessitem conèixer el fingerprint d’una clau rsa que hem de comparar amb una que tenim donada d’alta amb una plataforma cloud.

serg@node:~> ssh-keygen -E md5 -lf id_rsa
2048 MD5:fc:45:04:5a:6e:2c:2e:50:fc:6f:52:1c:ae:b3:de:d1 root (RSA)

sergi@node:~> ssh-keygen -E sha256 -lf id_rsa
2048 SHA256:85PuKMV3FTWlfvMb0u84ZCoagckHaQpSNOQs8Ogoagg root (RSA)

Si volem convertir la clau privada a PEM només cal:

openssl rsa -in ~/.ssh/id_rsa -outform pem > ~/.ssh/id_rsa.pem

Si volem convertir la clau pública a PEM només cal:

openssl rsa -in ~/.ssh/id_rsa -pubout -out ~/.ssh/id_rsa.pub.pem