Configuració client OpenVPN contra un Microtik RouterBoard

Un petit exemple d’un client openvpn linux. Per exemple una Raspberry PI com a client d’un router Microtik amb RouterOS. Cal tenir el compte que el Microtik només fa connexions per TCP i no suporta push route.

script-security 2
client
dev tun
proto tcp-client

remote router.microtik.casateva.com 1194

ca   certs/root.crt
cert certs/client.pem
key  certs/client_key.pem

tls-client
port 1194 

user nobody
group nogroup

nobind
persist-tun
persist-key

verb 5
push "route 192.168.0.0 255.255.255.0" (fem el push de las nostre LAN)
pull
auth-user-pass auth.cfg

route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.254.1 #(afegin les rutes necessaries del microtik)
route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.254.1