Instal·lar driver per Alfa Network AWUS036AC

Instal·lar drivers per la tarja wifi usb de Alfa Network AWUS036AC

Primer caldrà prepara el nostra sistema per compilar drivers

zypper in -t pattern devel_kernel

Un cop fer això descarreguem el controlador de la plana del fabricant

ALFA NETWORK SUPPORT DOWNLOAD

Identifiquem el dispositiu amb lsusb:

Bus 001 Device 005: ID 0bda:8812 Realtek Semiconductor Corp.

El paquet per defecte compila el control·lador 8821au i nosaltres requerim el 8812au. Per això canviarem la configuració del Makefile perquè també compili el controlador que ens fa falta

unzip AWUS036AC_ACH_Linux_v4.3.14.zip
cd AWUS036AC_ACH_Linux_v4.3.14/driver
tar zxcvf rtl8821AU_linux_v4.3.14_13455.20150212_BTCOEX20150128-51.tar.gz
cd rtl8821AU_linux_v4.3.14_13455.20150212_BTCOEX20150128-51
sed -i 's/CONFIG_RTL8812A = n/CONFIG_RTL8812A = y/g' Makefile
make
make install

Per carregar el controlador

modprobe 8812au

Control·ladors alternatius al del fabricant:

git clone https://github.com/abperiasamy/rtl8812AU_8821AU_linux.git
git clone https://github.com/gnab/rtl8812au
git clone https://github.com/Grawp/rtl8812au_rtl8821au
git clone https://github.com/diederikdehaas/rtl8812AU
wget http://hackthistv.com/alfa/rtl8812au-linux.zip
wget https://github.com/diederikdehaas/rtl8812AU/archive/driver-4.3.22-beta.zip
wget https://github.com/Grawp/rtl8812au_rtl8821au/archive/4.3.22.zip

make
make install
modprobe 8812au
make uninstall 8812au #(si el voldem desinstal·lar)

Amb el driver de diederikdehaas driver-4.3.22-beta.zip

ifconfig wlan0 up
iwconfig wlan0 mode monitor
airmon-ng check kill
airdump-ng wlan0

Per compil·lar-lo per Raspberry PI

# install necessary software
sudo apt-get update
sudo apt-get install bc git

# download raspbian kernel sources, takes some minutes
sudo wget "https://raw.githubusercontent.com/notro/rpi-source/master/rpi-source" -O /usr/bin/rpi-source
sudo chmod 755 /usr/bin/rpi-source
rpi-source

# download the rtl8812au kernel driver and compile it, takes some minutes
git clone "https://github.com/gnab/rtl8812au"
cd rtl8812au
sed -i 's/CONFIG_PLATFORM_I386_PC = y/CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n/g' Makefile
sed -i 's/CONFIG_PLATFORM_ARM_RPI = n/CONFIG_PLATFORM_ARM_RPI = y/g' Makefile
make

# copy the driver and use it
sudo cp 8812au.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless
sudo depmod -a
sudo modprobe 8812au

# check wlan0 interface appeared
ifconfig
iwconfig