OpenIndiana oi_151a7 (guest) vs KVM serial console

Hola,

Per poder tenir la consola amb el KVM i tenir també una consola en mode “gràfic” a través de VNC cal fer els següents canvis en el OpenIndiana

Editem el fitxer:

vim /rpool/boot/grub/menu.lst

Busquem la línia:

kernel$ /platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix -B $ZFS-BOOTFS

la canviem per:

kernel$ /platform/i86pc/kernel/$ISADIR/unix -B $ZFS-BOOTFS,console=ttya

(cal assegurar-se mitjançant amb un ‘dmesg’ que tenim un serial port correctament detectat: asy0)

Guardem els canvis. Això ens habilitarà l’accés mitjançant el:

virsh console openindiana

Per tenir la consola de texte habilitada en mode VNC cal habilitar 2 serveis que estan deshabilitats per defecte en la versió server:

svcadm enable svc:/system/vtdaemon:default
svcadm enable svc:/system/console-login:vt2

Comprovem que estan correctament arrancades mitjançant:

root@openindiana:~# svcs -a|grep vt disabled 11:07:47 
svc:/system/console-login:vt3 disabled 11:07:47
svc:/system/console-login:vt4 disabled 11:07:47
svc:/system/console-login:vt5 disabled 11:07:48
svc:/system/console-login:vt6 online 11:21:11
svc:/system/vtdaemon:default online 11:21:35
svc:/system/console-login:vt2
root@openindiana:~#