Reverse Proxy amb Nginx

Exemple de configuració de Reverse Proxy amb Nginx diferents servidors web destí en base a la URI: location /web1 { proxy_pass http://server1/web1; proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504; proxy_redirect off; proxy_buffering off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; […]

RTL-SDR DMR

Utilitzant rtlsdr i gnu/linux per copiar els companys en DMR a la banda de UHF. Cal utilitzar dsd: https://github.com/szechyjs/dsd Alternatius: https://github.com/uwarc/dsd-dmr https://github.com/f4exb/dsdcc Receptor en una Raspberry PI: rtl_fm -f 438413500 -s 48000 | socat – udp4-sendto:192.168.0.2:7355 Ordinador que descodifica DMR […]