Roundcube nginx php-fpm límit 2MB

Quan en el Roundcube ens dona un error que no pot adjuntar un fitxer cal modifica els següents paràmetres:

Fitxers de configuració tan del php-fpm com de la config del nginx

vim /etc/nginx/sites-enabled/webmail.domini.cat.conf

server {
.
.
.
client_max_body_size 50M;
.
}

vim /etc/php-fpm.d/webmail.domini.cat.conf

php_admin_value[memory_limit] = 64M
php_value[post_max_size] = 50M
php_value[upload_max_filesize] = 50M
php_admin_flag[safe_mode]= off

service nginx reload
service php-fpm reload