Script per comprovar la resposta d’un servidor de correu

Hola,

Doncs tal i com diu el títol poso un petit script per comprovar si un servidor de correu funciona correctament pel port TCP/25.

Si la resposta a les nostres comandes no es correcta l’script tindrà un codi de sortida ‘1’, si s’executa correctament serà ‘0’.

A partir d’aquí podem crear un ‘watchdog’ que fagi accions reactives en base a la sortida d’aquest script.

#!/usr/bin/expect --

spawn telnet localhost 25
set timeout 10
expect "220*"
set timeout 10
send "helo localhost\n"
set timeout 10
expect "250*"
send "quit\n"
exit

Provar en un host amb STARTTLS

openssl s_client -debug -starttls smtp -crlf -connect smtp.node.cats:25