Script per crear certificats de forma simple en OpenSSL

Per generar certificats autogenerats amb SSL de forma simple. Generar un certificats amb sola línia de codi: Per veure el certificat un cop instal·lat Convertir certificats amb OpenSSL https://www.sslshopper.com/article-most-common-openssl-commands.html Convertir a DER (.crt .cer .der) a PEM Convertir un PEM a DER Convertir un PKCS#12 file (.pfx .p12) que contenen una private key i certificats … Llegiu més