OpenSuSE 13 vs KVM serial console (virsh)

Per tenir accés desde la consola: Amb el Yast modificar en l’apartat System/Boot Loader Marcar l’opció de serial console. Per la consola un cop arrencat el sistema cal fer: ln -s /usr/lib/systemd/system/serial-getty@.service /etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS0.service Per poder habilitar l’accés de l’usuari root Cal modificar el fitxer /etc/securetty afegir: ttyS0

Centos 6 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això: Crearem el fitxer /etc/init/serial.override a partir del original: cp /etc/init/serial.conf /etc/init/serial.override Afegirem la línia: exec agetty -h -L -w /dev/ttyS0 115200 vt102 Per poder veure la seqüencia d’inici també cal canviar la configuració del Grub: En el fitxer /boot/grub/grub.conf: Cal modifica … Llegiu més