Treure els comentaris amb el caràcter ‘#’ en un fitxer

A vegades els fitxers de configuració d’un servei en mode consola contenen molta informació descriptiva de les opcions disponibles.

Per suprimir aquests comentaris i tenir només la configuració que s’aplica utilitzarem el cat, el grep i el sed.

grep -v "^#" fitxer_de_texte | sed -e '/^$/d'

o

cat fitxer_de_texte | sed '/ *#/d; /^ *$/d'