Veure què ocupen els directoris en GNU/Linux

Notes de DU

du ---max-depth=1 /home/ | sort -n -r
du -ckh /home/ | sort -h
du -sh --total --one-file-system /home/
du -h --total --max-depth=1 --one-file-system /home/

En cas de necessitar netejar el Journal del SystemD:

# journalctl --vacuum-size=500M

Per veure el consum de inodes

{ find / -xdev -printf '%h\n' | sort | uniq -c | sort -k 1 -n; } 2>/dev/null

for i in `find . -xdev -type d `; do echo `ls -a $i | wc -l` $i; done | sort -n

2 thoughts on “Veure què ocupen els directoris en GNU/Linux

  1. El què proposes no sumaritza el què ocupen els directoris que tens per sota del nivell on estàs. Que és el que busca la comanda qué poso a la nota. L’objectiu és veure quins directoris ocupen més.

Comments are closed.