Arxiu de la categoria: Tecnologia de la Informació

Temes relacionats amb les noves tecnologies.

Utilitzem múltiples claus privades SSH per diferents destins

Necessitem utilitzar diferents claus SSH per diferents destins.

Per això utilitzarem el fitxer config dins del nostre directori de SSH: ~/.ssh.

En aquest fitxer entre d’altres coses configurarem els destins i les claus que utilitzarem

Host host1.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host1
  User nom_usuari

Host host2.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host2
  User nom_usuari

Host host3.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host3/id_rsa # clau privada de l'usuari del host3
  User nom_usuari

Openstack Cinder volums que no es poden eliminar.

M’he trobat amb volums que no es poden eliminar perquè la instància ja no existeix.

Quan eliminem una instància es pot donar el cas que no elimini el volum i quedi a mitges.

Ho podem solucionar així, com a admin:

cinder reset-state --state available $VOLUME_ID
cinder delete $VOLUME_ID
cinder force-delete $VOLUME_ID
mysql cinder <<EOF
update volume_attachment set attach_status="detached" where id="$attachment_id>";
update volumes set attach_status="detached" where id="$VOLUME_ID";
EOF
cinder delete $VOLUME_ID

Poso el link però n’hi ha d’altres

Deleting-stuck-cinder-volumes

InfluxDB: Canviar el format de hora columna ‘time’

Per fer consultes per CLI a la influxdb per veure el camp de temps de forma una mica humana s’ha d’utilitzar la comanda: precision rfc3339

Exemple:

silva:~ # influx
Visit https://enterprise.influxdata.com to register for updates, InfluxDB server management, and monitoring.
Connected to http://localhost:8086 version 1.1.1
InfluxDB shell version: 1.1.1
> use telegraf
Using database telegraf
> select usage_iowait from cpu ORDER BY time DESC limit 5
name: cpu
time          usage_iowait
----          ------------
1478105250000000000   0
1478105250000000000   0
1478105250000000000   0.05012531328327943
1478105250000000000   0.10020040080169909
1478105250000000000   0

> precision rfc3339
> select usage_iowait from cpu ORDER BY time DESC limit 5
name: cpu
time          usage_iowait
----          ------------
2016-11-02T16:47:30Z  0
2016-11-02T16:47:30Z  0
2016-11-02T16:47:30Z  0.05012531328327943
2016-11-02T16:47:30Z  0.10020040080169909
2016-11-02T16:47:30Z  0

history amb data

Nota útil: la comanda history amb la data de l’execució de comandes.

echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "' >> ~/.bash_profile ; source ~/.bash_profile

En el profile general del sistema /etc/profile

#export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T ${SSH_CONNECTION%% *}: "
export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "
export HISTCONTROL=ignoreboth
export HISTFILESIZE=1000000000
export HISTSIZE=10000000
shopt -s histappend histreedit histverify
shopt -s no_empty_cmd_completion

Tret d’un forum.

AirPort mode Monitor en Mac OSX

Si volem fer una captura de trànsit amb el Mac hem de posar la tarja wifi en mode Monitor per poder capturar el trànsit.

Hem d’utilitzar la comanda del airport. És una opció no descrita en l’ajuda de la comanda.

/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport -h
Supported arguments:
 -c[<arg>] --channel=[<arg>]  Set arbitrary channel on the card
 -z    --disassociate    Disassociate from any network
 -I    --getinfo      Print current wireless status, e.g. signal info, BSSID, port type etc.
 -s[<arg>] --scan=[<arg>]    Perform a wireless broadcast scan.
      Will perform a directed scan if the optional <arg> is provided
 -x    --xml        Print info as XML
 -P    --psk        Create PSK from specified pass phrase and SSID.
      The following additional arguments must be specified with this command:
                 --password=<arg> Specify a WPA password
                 --ssid=<arg>   Specify SSID when creating a PSK
 -h    --help        Show this help

sudo /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport <interfície> sniff <canal>

Exemple:

sudo /System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/Current/Resources/airport en1 sniff 5

Això ens guardarà un fitxer tipus cap en el directori /tmp que podrem obrir amb el Wireshark per exemple.