Com saber el Fingerprint d’una clau SSH

Necessitem conèixer el fingerprint d’una clau rsa que hem de comparar amb una que tenim donada d’alta amb una plataforma cloud.

serg@node:~> ssh-keygen -E md5 -lf id_rsa
2048 MD5:fc:45:04:5a:6e:2c:2e:50:fc:6f:52:1c:ae:b3:de:d1 root (RSA)
sergi@node:~>

Utilitzem múltiples claus privades SSH per diferents destins

Necessitem utilitzar diferents claus SSH per diferents destins.

Per això utilitzarem el fitxer config dins del nostre directori de SSH: ~/.ssh.

En aquest fitxer entre d’altres coses configurarem els destins i les claus que utilitzarem

Host host1.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host1
  User nom_usuari

Host host2.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host2
  User nom_usuari

Host host3.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host3/id_rsa # clau privada de l'usuari del host3
  User nom_usuari

Openstack Cinder volums que no es poden eliminar.

M’he trobat amb volums que no es poden eliminar perquè la instància ja no existeix.

Quan eliminem una instància es pot donar el cas que no elimini el volum i quedi a mitges.

Ho podem solucionar així, com a admin:

cinder reset-state --state available $VOLUME_ID
cinder delete $VOLUME_ID
cinder force-delete $VOLUME_ID
mysql cinder <<EOF
update volume_attachment set attach_status="detached" where id="$attachment_id>";
update volumes set attach_status="detached" where id="$VOLUME_ID";
EOF
cinder delete $VOLUME_ID

Poso el link però n’hi ha d’altres

Deleting-stuck-cinder-volumes

InfluxDB: Canviar el format de hora columna ‘time’

Per fer consultes per CLI a la influxdb per veure el camp de temps de forma una mica humana s’ha d’utilitzar la comanda: precision rfc3339

Exemple:

silva:~ # influx
Visit https://enterprise.influxdata.com to register for updates, InfluxDB server management, and monitoring.
Connected to http://localhost:8086 version 1.1.1
InfluxDB shell version: 1.1.1
> use telegraf
Using database telegraf
> select usage_iowait from cpu ORDER BY time DESC limit 5
name: cpu
time          usage_iowait
----          ------------
1478105250000000000   0
1478105250000000000   0
1478105250000000000   0.05012531328327943
1478105250000000000   0.10020040080169909
1478105250000000000   0

> precision rfc3339
> select usage_iowait from cpu ORDER BY time DESC limit 5
name: cpu
time          usage_iowait
----          ------------
2016-11-02T16:47:30Z  0
2016-11-02T16:47:30Z  0
2016-11-02T16:47:30Z  0.05012531328327943
2016-11-02T16:47:30Z  0.10020040080169909
2016-11-02T16:47:30Z  0

history amb data

Nota útil: la comanda history amb la data de l’execució de comandes.

echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "' >> ~/.bash_profile ; source ~/.bash_profile

En el profile general del sistema /etc/profile

#export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T ${SSH_CONNECTION%% *}: "
export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "
export HISTCONTROL=ignoreboth
export HISTFILESIZE=1000000000
export HISTSIZE=10000000
shopt -s histappend histreedit histverify
shopt -s no_empty_cmd_completion

Tret d’un forum.