Movistar Fibra – Mikrotik

Exemple de configuració per un router Mikrotik perquè funcioni amb la fibra de Movistar. Per què funcioni la TV s’ha de mirar la configuració del router original i mirar que IP tenim assiganada a l’interficie de la VLAN 2. Només caldrà configurar-la i funcionarà. /ip address add address=10.x.x.x/9 interface=vlan2-tv network=10.128.0.0

Habilitar Microsoft Windows 7 com a router

Perquè un Microsoft Windows 7 funcioni com un router cal habilitar una clau en el registre: Executem: regedit I busquem la cadena: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters Canviem el DWORD IPEnableRouter de 0 a 1 i reiniciem l’ordinador. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc962461.aspx Es pot comprovar amb ipconfig /all si s’ha habilitat correctament,