Arxiu d'etiquetes: ssh

Com saber el Fingerprint d’una clau SSH

Necessitem conèixer el fingerprint d’una clau rsa que hem de comparar amb una que tenim donada d’alta amb una plataforma cloud.

serg@node:~> ssh-keygen -E md5 -lf id_rsa
2048 MD5:fc:45:04:5a:6e:2c:2e:50:fc:6f:52:1c:ae:b3:de:d1 root (RSA)
sergi@node:~>

Utilitzem múltiples claus privades SSH per diferents destins

Necessitem utilitzar diferents claus SSH per diferents destins.

Per això utilitzarem el fitxer config dins del nostre directori de SSH: ~/.ssh.

En aquest fitxer entre d’altres coses configurarem els destins i les claus que utilitzarem

Host host1.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host1
  User nom_usuari

Host host2.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host2
  User nom_usuari

Host host3.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host3/id_rsa # clau privada de l'usuari del host3
  User nom_usuari

VPN over SSH

Config SSHD al destí

PermitRootLogin yes | without-password
PermitTunnel yes

LOCAL

ssh -w {tun_local}:{tun_remot} root@{ip}

ex:

ssh -w 0:0 root@{ip} #cal vigilar que no estiguin en ús
ssh -w any:any root@{ip} #assignació dev tun dinàmica
ssh -Cf -w {tun_local}:{tun_remot} root@{ip} # En segon plà
ssh -Cf -w 1:1 -o Tunnel=ethernet root@{ip} # Layer2 (dev tap1)

DESTÍ

ip link set tun0 up
ip addr add 1.0.0.2/32 peer 1.0.0.1 dev tun0
ip route add {xarxalocal} via 1.0.0.1

echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -s {xarxalocal} -o {iface_lan} -j MASQUERADE

LOCAL

ip link set tun0 up
ip addr add 1.0.0.1/32 peer 1.0.0.2 dev tun0
ip route add {xarxaremota} via 1.0.0.2
echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Exemple d’una sola línia:

ssh -Cf -w 1:1 root@{host} 'ip link set tun1 up; ip addr add 1.0.0.2/32 peer 1.0.0.1 dev tun1;' ; ip link set tun1 up; ip addr add 1.0.0.1/32 peer 1.0.0.2 dev tun1