Arxiu de l'autor: Sergi

Citrix ICA Receiver: Error: “SSL Error 61: You have not chosen to trust ‘Certificate Authority’…”

Per poder utilitzar un escriptori remot basat en Citrix en GNU/Linux primer caldrà instal·lar el client ICA.

Hem d’obtenir el client aquí:

Citrix Receiver for Linux

Un cop instal·lat podem provar la connexió.

Llavor m’he trobat amb l’error:

SSL Error 61: You have not chosen to trust Certificate Authority ... etc

Sembla ser que el client no té els certificats necessaris per poder completar la connexió.

Llavors anem al proveïdor, en aquest cas Go Daddy, per descarregar-nos el certificat que ens diu que falta.

https://certs.godaddy.com/repository

Un cop fer això instal·larem el certificat al client.

cp /home/sergi/Downloads/gdig2.crt /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts

Llavors només queda fer un c_rehash del directori on estan els certificats per tal de crear els links simbòlics amb el hash del certifcat.

c_rehash /opt/Citrix/ICAClient/keystore/cacerts/

Tornem a provar la connexió i hauria de connectar sense problemes.

OSX 10.11 El Capitàn vs Soundflower

En la versió del Mac OSX 10.11 només funciona la versió del Soundflower :

Soundflower 2.02b

Desinstal·lem la versió antiga “Uninstall Soundflower.scpt”
Reiniciem
Instal·lem la versió nova
Reiniciem

Crearem un dispositiu multi-sortida

Seleccionarem el dispositiu multi-sortida per reproduir:

Per captura l’audio amb el FLDIGI cal configurar:

FLDIGI configuració

Combinat amb el AU Lab gratuït de Apple es poden crear filtres d’audio pel GPRX o d’altres.

https://www.apple.com/itunes/mastered-for-itunes/

https://images.apple.com/itunes/mastered-for-itunes/docs/au_lab.zip

Exemple de configuració:

Cosetes de BASH

Per recordar,

Per substituir un caràcter d’una variable cal fer:

sergi@host:# TCPPORTS="80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000"; echo ${TCPPORTS/,/ }
80 443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000

Ep però això no és el què volem. Volem substituir tots els caràcters, no només 1. Llavors afagirem dos signes de dividir entre el nom de la variable i el caràcter a substituir //

sergi@host:# TCPPORTS="80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000"; echo ${TCPPORTS//,/ }
80 443 9292 8774 8776 8777 8080 9696 8776 5000

Openstack obtenir password d’una instància MS-Windows

Com podem obtenir el password d’una instància Windows a través del client cli de Openstack.

Primer hem de establir les credencials a la sessió shell on estem:

unset OS_SERVICE_TOKEN
export OS_USERNAME=usuari
export OS_PASSWORD=ParauladePas
export OS_AUTH_URL=http://192.168.0.10:5000/v2.0
export PS1='[\u@\h \W(keystone_usuari)]\$ '

export OS_TENANT_NAME=nom_del_projecte
export OS_REGION_NAME=RegionOne

root@client(keystone_usuari)$ nova list
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
| ID                  | Name   | Status | Task State | Power State | Networks                 |
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
| 47ea2175-7f1d-446c-b59e-6f6877bc577e | win10   | ACTIVE | -     | Running   | VLAN17=192.168.0.28            
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
root@client(keystone_usuari)$

Amb la comanda següent ens presentarà el password de la instància. Ens caldrà la clau privada per poder-ho fer

root@client(keystone_usuari)$ nova get-password win10 id_rsa
skasi93rkwekakf
root@client(keystone_usuari)$ 

Windows Tools ISO

Script per generar una ISO amb software d’utilitat pel sistema operatiu Microsoft Windows.

mkdir software
cd software
wget "https://cloudbase.it/downloads/CloudbaseInitSetup_Stable_x64.msi"
wget "http://vorboss.dl.sourceforge.net/project/iometer/iometer-stable/1.1.0/iometer-1.1.0-win64.x86_64-bin.zip"
wget "https://iperf.fr/download/windows/iperf-3.1.3-win64.zip"
wget "http://netcologne.dl.sourceforge.net/project/iperf2/iperf-2.0.8-win.zip"
wget "http://download.cdn.mozilla.net/pub/seamonkey/releases/2.40/win32/en-US/SeaMonkey%20Setup%202.40.exe"
wget "http://tartarus.org/~simon/putty-snapshots/x86/putty.zip"
wget "https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.1-Portable.zip"
wget "http://www.handshake.de/user/chmaas/delphi/download/xvi32.zip"
wget "http://www.microsip.org/download/MicroSIP-3.14.0.zip"
wget "ftp://ftp.vim.org/pub/vim/pc/gvim74.exe"
wget "http://liquidninja.com/metapad/downloads/metapad36.zip"
wget "http://www.heidisql.com/downloads/releases/HeidiSQL_9.3_Portable.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/ksar/ksar/5.0.6/kSar-5.0.6.zip"
wget "https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip"
wget "http://www.nirsoft.net/utils/smsniff.zip"
wget "http://www.nirsoft.net/utils/smsniff-x64.zip"
wget "http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd32.452.zip"
wget "http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd64.452.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/winmtr/WinMTR-v092.zip"
wget "http://i.sixfoot6.org/convert.zip #http://joshmadison.com/convert-for-windows/ "
wget "http://download.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.77-en.zip"
wget "http://download.cpuid.com/perfmonitor-2/perfmonitor-2_2.04.zip"
wget "http://d.winrar.es/d/102z1472029016/gnYAFZMMDJCaGSMkePgEAg/winrar-x64-531ca.exe"
wget "http://www.classic-software.ro/Repository/Software/Windows/EKG.zip"
wget "http://www.mitec.cz/Downloads/HEXEdit.zip"
curl "http://download-codeplex.sec.s-msft.com/Download/Release?ProjectName=screentogif&DownloadId=1597782&FileTime=131149710469770000&Build=21031" -o screentogif.zip
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/astrogrep/AstroGrep%20%28Win32%29/AstroGrep%20v4.4.5/AstroGrep_Setup_v4.4.5.exe"
curl "https://archive.realvnc.com/download/binary/377/ -o realvncviewerent.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/winnfsd/WinNFSd/2.0/WinNFSd-2.0.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/orphsubnetcalc/Subnet%20Calc%201.3.exe"
wget "https://download.sysinternals.com/files/SDelete.zip"
wget "http://download.piriform.com/dfsetup221.exe"
wget "http://download.piriform.com/ccsetup528.exe"
wget "http://download1.minitool.com/pw10/pw10-free.exe"
wget "https://novabench.com/files/novabench.exe"
wget "http://cdn.primatelabs.com/Geekbench-4.1.0-WindowsSetup.exe"
wget "https://github.com/greenshot/greenshot/releases/download/Greenshot-RELEASE-1.2.9.129/Greenshot-INSTALLER-1.2.9.129-RELEASE.exe"
wget "http://www.tightvnc.com/download/2.8.3/tvnjviewer-2.8.3-bin-gnugpl.zip"
cd ..
genisoimage -o software.iso -J -r software/