TTFB i Curl

Què és TTFB (Time to First Byte): És el temps que triga un navegador web a rebre el primer byte d’una URL després de fer la petició.

Hi ha molts factors que poden variar aquest valor (base de dades poc optimitzada, plugin que pesin molt etc…). Quant més baix sigui millor.

Per obtenir els valors de TTFB (Time to First Byte) amb curl podem segui el següent exemple:

curl https://blog.sergicoll.cat/ -s -o output -w 'dns: %{time_namelookup} sec\nconnect: %{time_connect} sec\nuntil first byte: %{time_starttransfer} sec\ntotal: %{time_total} sec\n' 

dns: 0,006797 sec
connect: 0,007546 sec
until first byte: 0,141070 sec
total: 0,149852 sec