GNU/Linux AccesPoint Wifi

Objectiu: Volem crear una xarxa WIFI per interconnectar dispositius.

Ens caldran poques coses per poder crear una xarxa Wifi amb GNU/Linux.

El més important és que la interfícies que fem servir es pugui posar en mode MASTER i que estigui suportada pel paquet hostapd.

Sabrem si la nostra tarja wireless la podrem posar perquè sigui un punt d’accés.

iw list | grep "Supported interface modes" -A 8
 Supported interface modes:
         * IBSS
         * managed
         * AP
         * AP/VLAN
         * WDS
         * monitor
         * P2P-client
         * P2P-GO

Ha de poder suportar els modes AP i/o AP/VLAN.

(no confondre amb la comanda ‘iwlist’ que serveix per altres tasques’)

Després necessitarem configurar el paquet ‘hostapd’ en el fitxer hostapd.conf

interface=wlan0
ssid=wififree
channel=4
hw_mode=g
wpa=2
wpa_passphrase=wififree
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=CCMP
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
preamble=1

Només caldrà executar-lo:

hostapd -ddd hostapd.conf

Ara configurarem un petit servei de DHCP per poder atorgar IPs als nostres dispositius.
(Opcional)

Utilitzarem el ‘dnsmasq’ (hi ha altres opcions dependrà de la distro).

Fitxer dnsmasq.conf:

interface=wlan0
dhcp-range=192.168.0.100,192.168.0.150,1h

L’executarem amb:

dnsmasq -d -C dnsmasq.conf

Després ho podem complicar tant com vulguem (enrutaments, firewalls, etc…)

iptables -t nat -I POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE