history amb data

Nota útil: la comanda history amb la data de l’execució de comandes.

echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "' >> ~/.bash_profile ; source ~/.bash_profile

En el profile general del sistema /etc/profile

#export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T ${SSH_CONNECTION%% *}: "
export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "
export HISTCONTROL=ignoreboth
export HISTFILESIZE=1000000000
export HISTSIZE=10000000
shopt -s histappend histreedit histverify
shopt -s no_empty_cmd_completion