Script RC per sessions VNC compartides d’escriptori amb OpenSuSE 13.2

Millorable, per conectar-se a la sessió X en curs via SSH pel port 5700
(Cal reiniciar el servei quan se surt de la sessió)

#!/bin/bash
#
# /etc/init.d/vnc
#
### BEGIN INIT INFO
# Provides:     x11vnc server
# Required-Start:  xdm 
# Should-Start: 
# Required-Stop: 
# Should-Stop: 
# Default-Start:   5
# Default-Stop:   0 1 2 6
# Short-Description: 
# Description:    Start or stop vnc server
### END INIT INFO
#INIT SCRIPT VARIABLES
SERVICE=$(basename $0)
PIDFILE="/var/run/${SERVICE}.pid"
BIN="/usr/bin/x11vnc "
AUTH=`ps wwaux | grep '/X.*-auth' | grep -v grep | sed -e 's/^.*-auth *//' -e 's/ .*$//' | head -n 1`
OPT="-display :0 -rfbport 5700 -nossl -auth ${AUTH} -forever -localhost -nolookup -nopw -shared -oa /var/log/vnc.log -xkb -bg -verbose "
CMD=${BIN}${OPT}
. /lib/lsb/init-functions
# Reset status of this service
rc_reset
case "$1" in
  start)
  echo -n "Starting ${SERVICE}..."
    ## Start daemon with startproc(8). 
  /sbin/startproc ${CMD}
  sleep 2s
  # Remember status and be verbose.
    rc_status -v
  ;;
  stop)
  killall x11vnc
  ;;
  *)
  echo -e "Usage: ${SERVICE} {start;stop}"
  exit 1
  ;;
esac
rc_exit

Script Original