SED edició ràpida

Per editar fitxers de forma ràpida i massiva podem utilitzar SED.

sed -i 's/cadena a substituïr/text-nou/g' *.txt

Substituïr retorn de carro per un caràcter

cat fitxer_de_llista.txt | sed ':a;N;$!ba;s/\n/|/g'

Elimina la línia sencera que contingui “/2019”

sed -i "/\/2019/d" transfer.log

Eliminar línies buides

sed -i '/^$/d' text.txt

Editar un bloc d’un fitxer yml

sed -i '/\  web:/,/^networks/!b;:b;/\    deploy:/a\      replicas: 0' test.yml
 web:
    image: "nginx:latest"
    ports:
      - "0.0.0.0:8080:80"
    deploy:
      replicas: 0
      resources:
        limits:
          memory: 4096M
        reservations:
          memory: 1024M
    networks:
      - test

networks:
  test:
    name: test