Arxiu d'etiquetes: gnu

GNU/Linux AccesPoint Wifi

Objectiu: Volem crear una xarxa WIFI per interconnectar dispositius.

Ens caldran poques coses per poder crear una xarxa Wifi amb GNU/Linux.

El més important és que la interfícies que fem servir es pugui posar en mode MASTER i que estigui suportada pel paquet hostapd.

Sabrem si la nostra tarja wireless la podrem posar perquè sigui un punt d’accés.

iw list | grep "Supported interface modes" -A 8
 Supported interface modes:
         * IBSS
         * managed
         * AP
         * AP/VLAN
         * WDS
         * monitor
         * P2P-client
         * P2P-GO

Ha de poder suportar els modes AP i/o AP/VLAN.

(no confondre amb la comanda ‘iwlist’ que serveix per altres tasques’)

Després necessitarem configurar el paquet ‘hostapd’ en el fitxer hostapd.conf

interface=wlan0
ssid=wififree
channel=4
hw_mode=g
wpa=2
wpa_passphrase=wififree
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=CCMP
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
preamble=1

Només caldrà executar-lo:

hostapd -ddd hostapd.conf

Ara configurarem un petit servei de DHCP per poder atorgar IPs als nostres dispositius.
(Opcional)

Utilitzarem el ‘dnsmasq’ (hi ha altres opcions dependrà de la distro).

Fitxer dnsmasq.conf:

interface=wlan0
dhcp-range=192.168.0.100,192.168.0.150,1h

L’executarem amb:

dnsmasq -d -C dnsmasq.conf

Després ho podem complicar tant com vulguem (enrutaments, firewalls, etc…)

Personalització XTERM

Personalització atractiva per xterm.

Editarem amb el nostre editor preferit el fitxer: ~/.Xresources

! Use a nice truetype font and size by default... 
xterm*faceName: DejaVu Sans Mono Book
xterm*faceSize: 11

! Every shell is a login shell by default (for inclusion of all necessary environment variables)
xterm*loginshell: true

! I like a LOT of scrollback...
xterm*savelines: 16384

! double-click to select whole URLs :D
xterm*charClass: 33:48,36-47:48,58-59:48,61:48,63-64:48,95:48,126:48

! DOS-box colours...
xterm*foreground: rgb:a8/a8/a8
xterm*background: rgb:00/00/00
xterm*color0: rgb:00/00/00
xterm*color1: rgb:a8/00/00
xterm*color2: rgb:00/a8/00
xterm*color3: rgb:a8/54/00
xterm*color4: rgb:00/00/a8
xterm*color5: rgb:a8/00/a8
xterm*color6: rgb:00/a8/a8
xterm*color7: rgb:a8/a8/a8
xterm*color8: rgb:54/54/54
xterm*color9: rgb:fc/54/54
xterm*color10: rgb:54/fc/54
xterm*color11: rgb:fc/fc/54
xterm*color12: rgb:54/54/fc
xterm*color13: rgb:fc/54/fc
xterm*color14: rgb:54/fc/fc
xterm*color15: rgb:fc/fc/fc

! right hand side scrollbar...
xterm*rightScrollBar: true
xterm*ScrollBar: true

! stop output to terminal from jumping down to bottom of scroll again
xterm*scrollTtyOutput: false

Llavors per aplicar els canvis executarem la comanda:

xrdb -merge ~/.Xresources

Descàrrega de videos encapsulats en RTMP amb OpenSuSE

Pels que tenim criatures petites i necessitem algun vídeo tranquil·litzador de feres.

De forma fàcil no es poden descarregar videos per exemple de la web super3.cat.

Ho podrem fer amb uns senzills passos:

1. Crearem un usuari. Per exemple ‘rtmp’ amb el Yast.
2. Instal·larem el software ‘rtmpsuck’ amb el Yast o Zypper.
3. Redirigirem el trànsit de sortida del nostre ordinador per capturar-lo.

iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 1935 -m owner ! --uid-owner rtmp -j REDIRECT

4. Executarem el rtmpsuck en l’entorn d’usuari que hem creat:

su - rtmp
rtmpsuck

5. Obrirem el nostre navegador preferit i accedirem al web que vulguem.

Automàticament el rtmpsuck guardarà a l’espai de l’usuari ‘rtmp’ els vídeos que vagi capturant.