Arxiu d'etiquetes: linux

history amb data

Nota útil: la comanda history amb la data de l’execució de comandes.

echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "' >> ~/.bash_profile ; source ~/.bash_profile

En el profile general del sistema /etc/profile

#export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T ${SSH_CONNECTION%% *}: "
export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "
export HISTCONTROL=ignoreboth
export HISTFILESIZE=1000000000
export HISTSIZE=10000000
shopt -s histappend histreedit histverify
shopt -s no_empty_cmd_completion

Tret d’un forum.

GNU/Linux AccesPoint Wifi

Objectiu: Volem crear una xarxa WIFI per interconnectar dispositius.

Ens caldran poques coses per poder crear una xarxa Wifi amb GNU/Linux.

El més important és que la interfícies que fem servir es pugui posar en mode MASTER i que estigui suportada pel paquet hostapd.

Sabrem si la nostra tarja wireless la podrem posar perquè sigui un punt d’accés.

iw list | grep "Supported interface modes" -A 8
 Supported interface modes:
         * IBSS
         * managed
         * AP
         * AP/VLAN
         * WDS
         * monitor
         * P2P-client
         * P2P-GO

Ha de poder suportar els modes AP i/o AP/VLAN.

(no confondre amb la comanda ‘iwlist’ que serveix per altres tasques’)

Després necessitarem configurar el paquet ‘hostapd’ en el fitxer hostapd.conf

interface=wlan0
ssid=wififree
channel=4
hw_mode=g
wpa=2
wpa_passphrase=wififree
wpa_pairwise=TKIP CCMP
rsn_pairwise=CCMP
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
preamble=1

Només caldrà executar-lo:

hostapd -ddd hostapd.conf

Ara configurarem un petit servei de DHCP per poder atorgar IPs als nostres dispositius.
(Opcional)

Utilitzarem el ‘dnsmasq’ (hi ha altres opcions dependrà de la distro).

Fitxer dnsmasq.conf:

interface=wlan0
dhcp-range=192.168.0.100,192.168.0.150,1h

L’executarem amb:

dnsmasq -d -C dnsmasq.conf

Després ho podem complicar tant com vulguem (enrutaments, firewalls, etc…)

KALI LINUX 2016.1 canviar la resolució de pantalla en una VM KVM

Per poder canviar la resolució de pantalla d’una KALI LINUX 2016.1 en una màquina virtual KVM cal modificar la tarja de vídeo per defecte que assigna el ‘libvirt’:

El en fitxer XML de la VM busquem l’apartat de vídeo i fem la modificació:

 <video>
   <model type='cirrus' vram='9216' heads='1'/>
.
.
.

 <video>
   <model type='vga' vram='9216' heads='1'/>
.
.
.

Arranquem la VM i només caldrà seleccionar la pantalla i tindrem disponible diferents resolucions de pantalla que només caldrà seleccionar i aplicar.

Personalització XTERM

Personalització atractiva per xterm.

Editarem amb el nostre editor preferit el fitxer: ~/.Xresources

! Use a nice truetype font and size by default... 
xterm*faceName: DejaVu Sans Mono Book
xterm*faceSize: 11

! Every shell is a login shell by default (for inclusion of all necessary environment variables)
xterm*loginshell: true

! I like a LOT of scrollback...
xterm*savelines: 16384

! double-click to select whole URLs :D
xterm*charClass: 33:48,36-47:48,58-59:48,61:48,63-64:48,95:48,126:48

! DOS-box colours...
xterm*foreground: rgb:a8/a8/a8
xterm*background: rgb:00/00/00
xterm*color0: rgb:00/00/00
xterm*color1: rgb:a8/00/00
xterm*color2: rgb:00/a8/00
xterm*color3: rgb:a8/54/00
xterm*color4: rgb:00/00/a8
xterm*color5: rgb:a8/00/a8
xterm*color6: rgb:00/a8/a8
xterm*color7: rgb:a8/a8/a8
xterm*color8: rgb:54/54/54
xterm*color9: rgb:fc/54/54
xterm*color10: rgb:54/fc/54
xterm*color11: rgb:fc/fc/54
xterm*color12: rgb:54/54/fc
xterm*color13: rgb:fc/54/fc
xterm*color14: rgb:54/fc/fc
xterm*color15: rgb:fc/fc/fc

! right hand side scrollbar...
xterm*rightScrollBar: true
xterm*ScrollBar: true

! stop output to terminal from jumping down to bottom of scroll again
xterm*scrollTtyOutput: false

Llavors per aplicar els canvis executarem la comanda:

xrdb -merge ~/.Xresources