ZRAM

Configurar RAM FS Comprimits en GNU/Linux:

https://www.kernel.org/doc/Documentation/blockdev/zram.txt

modprobe zram num_devices=4

Per veure els algorismes suportats pel Kernel

# cat /sys/block/zram0/comp_algorithm

[lzo]

lz4

Per canviar-lo:

echo lz4 > /sys/block/zram0/comp_algorithm

Per configurar un dispositiu ZRAM:

echo 1G > /sys/block/zram0/disksize

Cal donar format al FS:

mkfs.ext2 /dev/zram0
mount /dev/zram0 /ram

Per eliminar un dispositiu ZRAM:

echo 1 > /sys/block/zram0/reset

Sortida dmesg:

[579993.176875] zram0: detected capacity change from 2147483648 to 0