Descàrrega de videos encapsulats en RTMP amb OpenSuSE

Pels que tenim criatures petites i necessitem algun vídeo tranquil·litzador de feres.

De forma fàcil no es poden descarregar videos per exemple de la web super3.cat.

Ho podrem fer amb uns senzills passos:

1. Crearem un usuari. Per exemple ‘rtmp’ amb el Yast.
2. Instal·larem el software ‘rtmpsuck’ amb el Yast o Zypper.
3. Redirigirem el trànsit de sortida del nostre ordinador per capturar-lo.

iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 1935 -m owner ! --uid-owner rtmp -j REDIRECT

4. Executarem el rtmpsuck en l’entorn d’usuari que hem creat:

su - rtmp
rtmpsuck

5. Obrirem el nostre navegador preferit i accedirem al web que vulguem.

Automàticament el rtmpsuck guardarà a l’espai de l’usuari ‘rtmp’ els vídeos que vagi capturant.