Exemples de fitxer M3U i STRM per XBMC i Multicast (IPTV)

Fitxer M3U.

#EXTINF:-1,RTP Multicast (rtp://239.255.5.5:5004)
rtp://@239.255.5.5:5004
#EXTINF:-1,UDP Multicast (udp://239.255.5.6:1234)
udp://@239.255.5.6:1234
#EXTINF:-1 tvg-id=500 tvg-name="Radio Test" tvg-logo="https://url.com/images/logo_400x400.jpg" group-title="Grup Emisores",NomdelaRadio
https://url.com/live.mp3?typeportmount=s2_27070_stream

Fitxer STRM (UDP-Multicast-239.255.5.6:1234.strm):

udp://@239.255.5.6:1234

Per fer el test es pot utilitzar VLC:

vlc -q --loop video.mp4 --sout udp:239.255.5.6 --ttl 12

Stream de la pantalla de l’ordinador

ffmpeg -f x11grab -s 1650x1050 -i :0.0 -r 30 -vcodec libx264 -preset ultrafast -tune zerolatency -threads 0 -b 900k -f mpegts udp://192.168.1.101:5000

Stream del so de l’ordinador a un server IceCast

ffmpeg -f jack -ac 2 -i ffmpeg -acodec libmp3lame -ab 128k -ice_name "HamRadio Test" -ice_description "HamRadio Test" -content_type audio/mpeg -f mp3 icecast://source:password@icecast.server:8000/stream 

Stream a Youtube

#! /bin/bash
YOUTUBE_URL="rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2"
#KEY="xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"

# Carta d'ajust OK
#VBR="900k"
#FPS="15"
#QUAL="medium"
#ffmpeg -re -f lavfi -i testsrc=size=1280x720:rate=$FPS -f lavfi -i anullsrc -deinterlace -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -preset $QUAL -r $FPS -g $(($FPS * 2)) -b:v $VBR -acodec libmp3lame -ar 44100 -threads 6 -b:a 712000 -bufsize 1024k -maxrate 5000k -f flv "$YOUTUBE_URL/$KEY"

#Fitxer OK
#VBR="1024k"
#FPS="15"
#QUAL="fast"
#ffmpeg -i ./avions.mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -preset $QUAL -r $FPS -g $(($FPS * 2)) -b:v $VBR -acodec libmp3lame -ar 44100 -threads 6 -b:a 712000 -bufsize 1024k -maxrate $VBR -vf scale=1280:720 -f flv "$YOUTUBE_URL/$KEY"

# Captura pantalla
#VBR="900k"
#FPS="15"
#QUAL="ultrafast"
#ffmpeg -f x11grab -framerate $FPS -r $FPS -video_size 1280x720 -i :0.0 -f pulse -i default -c:v libx264 -preset $QUAL -maxrate $VBR -bufsize 1024k -g $(($FPS * 2)) -vf format=yuv420p -c:a aac -b:a 128k -f flv "$YOUTUBE_URL/$KEY"

«
»
 • En background: screen -dmS multicastest vlc -q –loop video.mp4 –sout udp:239.255.5.6 –ttl 12

 • Tengo una consulta:
  Dentro de la LAN de mi casa si desde un equipo emito multicast, ¿cómo puedo reproducirlo con XBMC?
  Es decir ¿dónde tengo que poner el rtp://239.0.0.12:3333 (por ejemplo)?
  Gracias

 • Hola David,

  Tienes que crear un fichero tipo lista de reproducción M3U. Lo puedes poner donde quieras por ejemplo en el mismo directorio donde tienes los ficheros de video y lo abres en la vista de ficheros.

  Te pego el ejemplo, tienes que adaptar Protocolo/IP y puerto a tu emisión.

  #EXTINF:-1,TV - Canal 1
  udp://@239.255.5.1:1234
  #EXTINF:-1,TV - Canal 2
  rtp://@239.255.5.2:1234
  

  Salut.


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

twelve + 6 =