Exemples de fitxer M3U i STRM per XBMC i Multicast (IPTV)

Fitxer M3U.

#EXTINF:-1,RTP Multicast (rtp://239.255.5.5:5004)
rtp://@239.255.5.5:5004
#EXTINF:-1,UDP Multicast (udp://239.255.5.6:1234)
udp://@239.255.5.6:1234
#EXTINF:-1 tvg-id=500 tvg-name="Radio Test" tvg-logo="https://url.com/images/logo_400x400.jpg" group-title="Grup Emisores",NomdelaRadio
https://url.com/live.mp3?typeportmount=s2_27070_stream

Fitxer STRM (UDP-Multicast-239.255.5.6:1234.strm):

udp://@239.255.5.6:1234

Per fer el test es pot utilitzar VLC:

vlc -q --loop video.mp4 --sout udp:239.255.5.6 --ttl 12

Stream de la pantalla de l’ordinador

ffmpeg -f x11grab -s 1650x1050 -i :0.0 -r 30 -vcodec libx264 -preset ultrafast -tune zerolatency -threads 0 -b 900k -f mpegts udp://192.168.1.101:5000

Stream del so de l’ordinador a un server IceCast

ffmpeg -f jack -ac 2 -i ffmpeg -acodec libmp3lame -ab 128k -ice_name "HamRadio Test" -ice_description "HamRadio Test" -content_type audio/mpeg -f mp3 icecast://source:password@icecast.server:8000/stream 

Stream a Youtube

#! /bin/bash
YOUTUBE_URL="rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2"
#KEY="xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"

# Carta d'ajust OK
#VBR="900k"
#FPS="15"
#QUAL="medium"
#ffmpeg -re -f lavfi -i testsrc=size=1280x720:rate=$FPS -f lavfi -i anullsrc -deinterlace -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -preset $QUAL -r $FPS -g $(($FPS * 2)) -b:v $VBR -acodec libmp3lame -ar 44100 -threads 6 -b:a 712000 -bufsize 1024k -maxrate 5000k -f flv "$YOUTUBE_URL/$KEY"

#Fitxer OK
#VBR="1024k"
#FPS="15"
#QUAL="fast"
#ffmpeg -i ./avions.mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -preset $QUAL -r $FPS -g $(($FPS * 2)) -b:v $VBR -acodec libmp3lame -ar 44100 -threads 6 -b:a 712000 -bufsize 1024k -maxrate $VBR -vf scale=1280:720 -f flv "$YOUTUBE_URL/$KEY"

# Captura pantalla
#VBR="900k"
#FPS="15"
#QUAL="ultrafast"
#ffmpeg -f x11grab -framerate $FPS -r $FPS -video_size 1280x720 -i :0.0 -f pulse -i default -c:v libx264 -preset $QUAL -maxrate $VBR -bufsize 1024k -g $(($FPS * 2)) -vf format=yuv420p -c:a aac -b:a 128k -f flv "$YOUTUBE_URL/$KEY"

3 thoughts on “Exemples de fitxer M3U i STRM per XBMC i Multicast (IPTV)

 1. En background: screen -dmS multicastest vlc -q –loop video.mp4 –sout udp:239.255.5.6 –ttl 12

 2. Tengo una consulta:
  Dentro de la LAN de mi casa si desde un equipo emito multicast, ¿cómo puedo reproducirlo con XBMC?
  Es decir ¿dónde tengo que poner el rtp://239.0.0.12:3333 (por ejemplo)?
  Gracias

 3. Hola David,

  Tienes que crear un fichero tipo lista de reproducción M3U. Lo puedes poner donde quieras por ejemplo en el mismo directorio donde tienes los ficheros de video y lo abres en la vista de ficheros.

  Te pego el ejemplo, tienes que adaptar Protocolo/IP y puerto a tu emisión.

  #EXTINF:-1,TV - Canal 1
  udp://@239.255.5.1:1234
  #EXTINF:-1,TV - Canal 2
  rtp://@239.255.5.2:1234
  

  Salut.

Comments are closed.