MIBS SNMP

Per utilitzats mibs de fabricant en el NET-SNMP

Hem copiat les MIB al directori:

/usr/share/snmp/mibs

Afegim la línia al fitxer /etc/snmp/snmp.conf

mibs +LEXMARK-PVT-MIB

# mibs +ALL # si les volem carregar totes

Per veure l’arbre de la MIB després de fer un walk.

snmptranslate -Tp -IR -m LEXMARK-PVT-MIB

Per veure els valors que donen la mib en qüestió el Oid s’ha tret a part del translate :

snmptranslate -On LEXMARK-PVT-MIB::lexmark .1.3.6.1.4.1.641

Sino tenim carregada la MIB en el snmp.conf cal el paràmetre +m :

snmpwalk -m +all -v2c -c public 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.641
snmpget -m +all -v2c -c public 192.168.0.1 LEXMARK-PVT-MIB::prtgenPrinterName.1

Si la tenim correctament carregada no caldrà:

snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 .1.3.6.1.4.1.641
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 LEXMARK-PVT-MIB::lexmark
snmpget -v2c -c public 192.168.0.1 LEXMARK-PVT-MIB::prtgenPrinterName.1

Si volem afegir directoris al path de cerca de mibs cal editar el snmp.conf. Exemple

cat snmp.conf
mibs :
mibdirs +/usr/share/snmp/mibs/cisco-v2/

o bé totes amb

cat >/etc/snmp/snmp.conf <<EOF
mibs +ALL
EOF

Nota: Per la distro Ubuntu cal instal·lar el paquet: snmp-mibs-downloader

apt install snmp-mibs-downloader