Openstack obtenir password d’una instància MS-Windows

Com podem obtenir el password d’una instància Windows a través del client cli de Openstack.

Primer hem de establir les credencials a la sessió shell on estem:

unset OS_SERVICE_TOKEN
export OS_USERNAME=usuari
export OS_PASSWORD=ParauladePas
export OS_AUTH_URL=http://192.168.0.10:5000/v2.0
export PS1='[\u@\h \W(keystone_usuari)]\$ '

export OS_TENANT_NAME=nom_del_projecte
export OS_REGION_NAME=RegionOne
root@client(keystone_usuari)$ nova list
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
| ID                  | Name   | Status | Task State | Power State | Networks                 |
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
| 47ea2175-7f1d-446c-b59e-6f6877bc577e | win10   | ACTIVE | -     | Running   | VLAN17=192.168.0.28            
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
root@client(keystone_usuari)$

Amb la comanda següent ens presentarà el password de la instància. Ens caldrà la clau privada per poder-ho fer

root@client(keystone_usuari)$ nova get-password win10 id_rsa
skasi93rkwekakf
root@client(keystone_usuari)$