Cosetes de BASH

Per recordar,

Per substituir un caràcter d’una variable cal fer:

sergi@host:# TCPPORTS="80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000"; echo ${TCPPORTS/,/ }
80 443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000

Ep però això no és el què volem. Volem substituir tots els caràcters, no només 1. Llavors afagirem dos signes de dividir entre el nom de la variable i el caràcter a substituir //

sergi@host:# TCPPORTS="80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000"; echo ${TCPPORTS//,/ }
80 443 9292 8774 8776 8777 8080 9696 8776 5000

Per comparar rangs numèrics

sergi@host:# (( $TEMP <= -60 )) && echo invalid || (( $TEMP >= 60 )) && echo invalid || echo valid