Arxiu d'etiquetes: bash

Cosetes de BASH

Per recordar,

Per substituir un caràcter d’una variable cal fer:

sergi@host:# TCPPORTS="80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000"; echo ${TCPPORTS/,/ }
80 443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000

Ep però això no és el què volem. Volem substituir tots els caràcters, no només 1. Llavors afagirem dos signes de dividir entre el nom de la variable i el caràcter a substituir //

sergi@host:# TCPPORTS="80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000"; echo ${TCPPORTS//,/ }
80 443 9292 8774 8776 8777 8080 9696 8776 5000

history amb data

Nota útil: la comanda history amb la data de l’execució de comandes.

echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "' >> ~/.bash_profile ; source ~/.bash_profile

En el profile general del sistema /etc/profile

#export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T ${SSH_CONNECTION%% *}: "
export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T: "
export HISTCONTROL=ignoreboth
export HISTFILESIZE=1000000000
export HISTSIZE=10000000
shopt -s histappend histreedit histverify
shopt -s no_empty_cmd_completion

Tret d’un forum.

Script prova d’estrés servidor IMAP amb Bash

Per fer una prova d’estrés d’un servidor IMAP que inclou l’autenticació i després el llistat de carpetes.

Per executar múltiples instàncies del l’script:

seq 100|xargs -i -n 1 -P 100 ./test_imap {}

L’script de connexió via port IMAP desde el Bash:

#!/bin/bash
exec 3<>/dev/tcp/servidor.domini/143
echo ". LOGIN usuari password" >&3
echo '. LIST "" *' >&3
echo ". LOGOUT" >&3
RESULT=`cat <&3 |grep INBOX`
if [ "$RESULT" ]; then 
  echo "OK $1"
else
  echo "KO $1"
fi