Cosetes de BASH

Per recordar, Per substituir un caràcter d’una variable cal fer: sergi@host:# TCPPORTS=”80,443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000″; echo ${TCPPORTS/,/ } 80 443,9292,8774,8776,8777,8080,9696,8776,5000 Ep però això no és el què volem. Volem substituir tots els caràcters, no només 1. Llavors afagirem dos signes de dividir entre […]

history amb data

Nota útil: la comanda history amb la data de l’execució de comandes. echo ‘export HISTTIMEFORMAT=”%d/%m/%y %T: “‘ >> ~/.bash_profile ; source ~/.bash_profile En el profile general del sistema /etc/profile #export HISTTIMEFORMAT=”%d/%m/%y %T ${SSH_CONNECTION%% *}: ” export HISTTIMEFORMAT=”%d/%m/%y %T: ” export […]