Entrar en un container Docker sense SSH

Per accedir a un container Docker no ens cal tenir el servei de SSH en marxa. Només ens cal utilitzar la comanda nsenter. # docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES 6d2d285dd142 nginx:latest “nginx -g ‘daemon of 20 hours ago Up 20 hours 443/tcp, 0.0.0.0:80->80/tcp nginx # # IDCONTAINER=6d2d285dd142; PID=$(docker inspect –format … Llegiu més