Arxiu d'etiquetes: OpenStack

Openstack obtenir password d’una instància MS-Windows

Com podem obtenir el password d’una instància Windows a través del client cli de Openstack.

Primer hem de establir les credencials a la sessió shell on estem:

unset OS_SERVICE_TOKEN
export OS_USERNAME=usuari
export OS_PASSWORD=ParauladePas
export OS_AUTH_URL=http://192.168.0.10:5000/v2.0
export PS1='[\u@\h \W(keystone_usuari)]\$ '

export OS_TENANT_NAME=nom_del_projecte
export OS_REGION_NAME=RegionOne

root@client(keystone_usuari)$ nova list
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
| ID                  | Name   | Status | Task State | Power State | Networks                 |
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
| 47ea2175-7f1d-446c-b59e-6f6877bc577e | win10   | ACTIVE | -     | Running   | VLAN17=192.168.0.28            
+--------------------------------------+-----------+--------+------------+-------------+-------------------------------------------+
root@client(keystone_usuari)$

Amb la comanda següent ens presentarà el password de la instància. Ens caldrà la clau privada per poder-ho fer

root@client(keystone_usuari)$ nova get-password win10 id_rsa
skasi93rkwekakf
root@client(keystone_usuari)$ 

Windows Tools ISO

Script per generar una ISO amb software d’utilitat pel sistema operatiu Microsoft Windows.

mkdir software
cd software
wget "https://cloudbase.it/downloads/CloudbaseInitSetup_Stable_x64.msi"
wget "http://vorboss.dl.sourceforge.net/project/iometer/iometer-stable/1.1.0/iometer-1.1.0-win64.x86_64-bin.zip"
wget "https://iperf.fr/download/windows/iperf-3.1.3-win64.zip"
wget "http://netcologne.dl.sourceforge.net/project/iperf2/iperf-2.0.8-win.zip"
wget "http://download.cdn.mozilla.net/pub/seamonkey/releases/2.40/win32/en-US/SeaMonkey%20Setup%202.40.exe"
wget "http://tartarus.org/~simon/putty-snapshots/x86/putty.zip"
wget "https://winscp.net/download/WinSCP-5.9.1-Portable.zip"
wget "http://www.handshake.de/user/chmaas/delphi/download/xvi32.zip"
wget "http://www.microsip.org/download/MicroSIP-3.14.0.zip"
wget "ftp://ftp.vim.org/pub/vim/pc/gvim74.exe"
wget "http://liquidninja.com/metapad/downloads/metapad36.zip"
wget "http://www.heidisql.com/downloads/releases/HeidiSQL_9.3_Portable.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/ksar/ksar/5.0.6/kSar-5.0.6.zip"
wget "https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip"
wget "http://www.nirsoft.net/utils/smsniff.zip"
wget "http://www.nirsoft.net/utils/smsniff-x64.zip"
wget "http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd32.452.zip"
wget "http://tftpd32.jounin.net/download/tftpd64.452.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/winmtr/WinMTR-v092.zip"
wget "http://i.sixfoot6.org/convert.zip #http://joshmadison.com/convert-for-windows/ "
wget "http://download.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.77-en.zip"
wget "http://download.cpuid.com/perfmonitor-2/perfmonitor-2_2.04.zip"
wget "http://d.winrar.es/d/102z1472029016/gnYAFZMMDJCaGSMkePgEAg/winrar-x64-531ca.exe"
wget "http://www.classic-software.ro/Repository/Software/Windows/EKG.zip"
wget "http://www.mitec.cz/Downloads/HEXEdit.zip"
curl "http://download-codeplex.sec.s-msft.com/Download/Release?ProjectName=screentogif&DownloadId=1597782&FileTime=131149710469770000&Build=21031" -o screentogif.zip
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/astrogrep/AstroGrep%20%28Win32%29/AstroGrep%20v4.4.5/AstroGrep_Setup_v4.4.5.exe"
curl "https://archive.realvnc.com/download/binary/377/ -o realvncviewerent.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/winnfsd/WinNFSd/2.0/WinNFSd-2.0.zip"
wget "http://downloads.sourceforge.net/project/orphsubnetcalc/Subnet%20Calc%201.3.exe"
wget "https://download.sysinternals.com/files/SDelete.zip"
wget "http://download.piriform.com/dfsetup221.exe"
wget "http://download.piriform.com/ccsetup528.exe"
wget "http://download1.minitool.com/pw10/pw10-free.exe"
wget "https://novabench.com/files/novabench.exe"
wget "http://cdn.primatelabs.com/Geekbench-4.1.0-WindowsSetup.exe"
wget "https://github.com/greenshot/greenshot/releases/download/Greenshot-RELEASE-1.2.9.129/Greenshot-INSTALLER-1.2.9.129-RELEASE.exe"
wget "http://www.tightvnc.com/download/2.8.3/tvnjviewer-2.8.3-bin-gnugpl.zip"
cd ..
genisoimage -o software.iso -J -r software/

Com saber el Fingerprint d’una clau SSH

Necessitem conèixer el fingerprint d’una clau rsa que hem de comparar amb una que tenim donada d’alta amb una plataforma cloud.

serg@node:~> ssh-keygen -E md5 -lf id_rsa
2048 MD5:fc:45:04:5a:6e:2c:2e:50:fc:6f:52:1c:ae:b3:de:d1 root (RSA)
sergi@node:~>

Utilitzem múltiples claus privades SSH per diferents destins

Necessitem utilitzar diferents claus SSH per diferents destins.

Per això utilitzarem el fitxer config dins del nostre directori de SSH: ~/.ssh.

En aquest fitxer entre d’altres coses configurarem els destins i les claus que utilitzarem

Host host1.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host1
  User nom_usuari

Host host2.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host2/id_rsa # clau privada de l'usuari del host2
  User nom_usuari

Host host3.domini.tld
  HostName host1.domini.tld
  IdentityFile ~/.ssh/host3/id_rsa # clau privada de l'usuari del host3
  User nom_usuari

Openstack Cinder volums que no es poden eliminar.

M’he trobat amb volums que no es poden eliminar perquè la instància ja no existeix.

Quan eliminem una instància es pot donar el cas que no elimini el volum i quedi a mitges.

Ho podem solucionar així, com a admin:

cinder reset-state --state available $VOLUME_ID
cinder delete $VOLUME_ID
cinder force-delete $VOLUME_ID
mysql cinder <<EOF
update volume_attachment set attach_status="detached" where id="$attachment_id>";
update volumes set attach_status="detached" where id="$VOLUME_ID";
EOF
cinder delete $VOLUME_ID

Poso el link però n’hi ha d’altres

Deleting-stuck-cinder-volumes