Exemple FIND i CP

La forma més fàcil de copiar amb el find:

find . -name *.svg -exec cp {} /tmp/directoridestí \;

Canvia UID i GID d’un usuari

id elasticsearch # To Know your elasticsearch gid and uid
service elasticsearch stop
usermod -u 115 elasticsearch
groupmod -g 119 elasticsearch
find / -user 111 -exec chown -h 115 {} \;
find / -group 113 -exec chgrp -h 119 {} \;
service elasticsearch start