OpenSuSE 13 vs KVM serial console (virsh)

Per tenir accés desde la consola:

Amb el Yast modificar en l’apartat

System/Boot Loader

Marcar l’opció de serial console.

Per la consola un cop arrencat el sistema cal fer:

ln -s /usr/lib/systemd/system/serial-getty@.service /etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS0.service

Per poder habilitar l’accés de l’usuari root

Cal modificar el fitxer /etc/securetty afegir:

ttyS0