LIBVIRT vs ARM

Instal·larem la versió ARM de OpenSUSE.

Descarregarem la versió que ens interessa del portarl de SuSE

http://download.opensuse.org/ports/aarch64/tumbleweed/appliances/

wget http://download.opensuse.org/ports/aarch64/tumbleweed/appliances/openSUSE-Tumbleweed-ARM-JeOS-efi.aarch64.qcow2

Crearem el fitxer XML per definir la màquina virtual. Adaptem de l’exemple el què faci falta. Com la ruta del disc i la tarja de xarxa que ha d’agafar per fer el pont.

cat >vm-aarch64.xml <<EOF
<domain type="qemu">
 <name>vm-aarch64</name>
 <memory>1048576</memory>
 <currentMemory>1048576</currentMemory>
 <vcpu>1</vcpu>
 <os>
  <type arch="aarch64" machine="virt">hvm</type>
  <loader readonly="yes" type="pflash">/usr/share/AAVMF/AAVMF_CODE.fd</loader>
  <boot dev="hd"/>
 </os>
 <features>
  <acpi/>
 </features>
 <cpu mode="custom" match="exact">
  <model>cortex-a57</model>
 </cpu>
 <clock offset="utc"/>
 <devices>
  <emulator>/usr/bin/qemu-system-aarch64</emulator>
  <disk type="file" device="disk">
   <driver name="qemu" type="qcow2"/>
   <source file="openSUSE-Tumbleweed-ARM-JeOS-efi.aarch64.qcow2"/>
   <target dev="vda" bus="virtio"/>
  </disk>
  <controller type="usb" index="0" model="qemu-xhci" ports="15"/>
  <interface type="direct">
   <source dev="enp3s0" mode="bridge"/>
   <model type="virtio"/>
  </interface>
  <console type="pty"/>
  <channel type="unix">
   <source mode="bind"/>
   <target type="virtio" name="org.qemu.guest_agent.0"/>
  </channel>
 </devices>
</domain>
EOF

Donarem d’alta la màquina virtual al libvirt

virsh define vm-aarch64.xml

A partir d’aquí ja la podem utilitzar

Usuari per defecte és: root

Password: linux