Raspberry PI: Consola Sèrie via Bluetooth

Volem tenir una consola sèrie via bluetooth per si no tenim teclat ni xarxa o poder tenir una alternativa de connexió.

Caldrà fer alguna modificació a la configuaració de la Raspberry PI molt ràpida.

Editarem el fitxer /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service com usuari ‘root’

vim /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service
ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd -C
ExecStartPost=/usr/bin/sdptool add SP

Ara crearem el servei per el RFCOMM perquè arrenqui a l’inici del sistema.

cat </etc/systemd/system/rfcomm.service
[Unit]
Description=RFCOMM service
After=bluetooth.service
Requires=bluetooth.service
 
[Service]
ExecStart=/usr/bin/rfcomm watch hci0 1 getty rfcomm0 115200 vt100 -a usuari-del-sistema
 
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

Habilitarem el servei i l’arrancarem

systemctl enable rfcomm
systemctl start rfcomm

CLIENT

Per fer la prova de connexió amb un client caldrà que els dos estiguin enparellats.

systemctl stop ModemManager
rfcomm -r bind /dev/rfcomm0 xx:xx:xx:xx:xx:xx # <-- mac-de-la-raspberrypi
screen /dev/rfcomm0
print

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

five × 5 =