Raspberry PI: Consola Sèrie via Bluetooth

Volem tenir una consola sèrie via bluetooth per si no tenim teclat ni xarxa o poder tenir una alternativa de connexió. Caldrà fer alguna modificació a la configuaració de la Raspberry PI molt ràpida. Editarem el fitxer /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service com usuari ‘root’ vim /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd -C ExecStartPost=/usr/bin/sdptool add SP Ara crearem el servei per el RFCOMM … Llegiu més

Hyper-V , OpenSuSE resolució de video en la consola

Per poder gaudir d’una resolució acceptable en una VM en HyperV en OpenSuSE 13.2 cal: Modificar el grub per ajustar la resolució: vim /etc/default/grub/ GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=” resume=/dev/system/swap splash=silent quiet showopts video=hyperv_fb:1366×768″ O desde el YaST2 afegim el paràmetre: video=hyperv_fb:1366×768

Centos 7 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això: Editatem el fitxer amb el nostre editor preferit (vim) /etc/sysconfig/grub: Afegirem a la línia: GRUB_CMDLINE_LINUX=” … console=ttyS0″ Executarem per actualitzar la config: grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg Comprovar l’accés a root a través d’aquesta console al fitxer /etc/securetty echo “ttyS0” >>/etc/securetty Truc: Per … Llegiu més

OpenSuSE 13 vs KVM serial console (virsh)

Per tenir accés desde la consola: Amb el Yast modificar en l’apartat System/Boot Loader Marcar l’opció de serial console. Per la consola un cop arrencat el sistema cal fer: ln -s /usr/lib/systemd/system/serial-getty@.service /etc/systemd/system/getty.target.wants/serial-getty@ttyS0.service Per poder habilitar l’accés de l’usuari root Cal modificar el fitxer /etc/securetty afegir: ttyS0

Centos 6 KVM serial console (virsh)

Per poder accedir per consola ‘virsh’ a un guest en KVM cal afegir això: Crearem el fitxer /etc/init/serial.override a partir del original: cp /etc/init/serial.conf /etc/init/serial.override Afegirem la línia: exec agetty -h -L -w /dev/ttyS0 115200 vt102 Per poder veure la seqüencia d’inici també cal canviar la configuració del Grub: En el fitxer /boot/grub/grub.conf: Cal modifica … Llegiu més